Farmasötik atık ne demek?

Farmasötik atık : Farmasötik atıklar süresi dolmuş, kullanılmayan, yanlışlıkla dökülen ve kontamine olan farmasötik ürünler, ilaçlar, aşılar ve artık istenmeyen ve uygun şekilde bertaraf edilmesi gereken atıkları içerir.

Atık Yönetim Yönetmeliği nedir?

Atık yönetim yönetmeliği ile çevredeki atıkların ortaya çıkmasında bertaraf yani yok edilmesine kadar olan sürecin, çevre ve insan sağlığını önemseyerek yönetilmesi, atıkların çoğalmasını engelleyerek, atıkların yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş, ve tüm bu atıkların değerlendirilmesi, piyasaya …

Kaynağında ayırma nedir?

Kaynakta Ayrı Toplama: Ambalaj atıklarının, hazırlanmış olan yönetim planları doğrultusunda oluştukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve bu şekilde toplanmasını ifade eder.

Atık yönetim planı kaç yıl geçerli?

Atık Yönetim Planı 3 yılı kapsayacak şekilde hazırlanır ve onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulur. Onaylanan planın geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren 3 yıldır. Bu sürenin bitmesine üç ay kala plan yeniden hazırlanarak onaya sunulmalıdır.

Enfekte atık ne demek?

Enfeksiyon Yapıcı Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel; başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf.

Patolojik atık ne demek?

Tıbbi atık, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan insan ve çevre sağlığını tehdit eden patolojik atıklar, enfekte atıklar ve kesici-delici maddelerden oluşan atıklardır. Tıbbi atıklar yüksek oranda risk taşıyan çok önemli bir atık grubudur.

Atık Yönetimi 4R nedir?

4R Çevre ve Enerji – REDUCE | REUSE | RECYCLE | RECOVER.

Atık yönetimi işlemleri nelerdir?

Atık yönetimi; tıbbi, evsel ve tehlikeli veya tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynak arama ayrı toplama, gerektiğinde depolama oluşturulan atıkların merkezlerine aktarılması, atık işleme, bertaraf, geri dönüşüm, geri kazanmak ve kapatma işlemi ile bertaraf tesisleri, kapatma bakım Bir yönetim biçiminde izleme ve …

Geri dönüşüm nedir ve nasıl yapılır?

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasıdır. Diğer bir deyişle, kullanıldıktan sonra atığa dönüşen malzemelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler uygulandıktan sonra hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Atık kumbarası ne demek?

ATIK KUMBARALARI Atık kumbarasının iki gözünde geri dönüşümlü atıklar toplanmaktadır. Geri dönüşümsüz atıklar ise kumbaralarda siyah poşetlerde toplandıktan sonra evsel atık konteynerlerinde biriktirilmekte ve ilçe belediyelerin atık kamyonları tarafından her gün düzenli olarak toplanmaktadır.

Atık yönetim Planı zorunlu mu?

Atık Yönetim Planı hazırlanması zorunludur. o) Bu Yönetmelik veya diğer hukuki düzenlemeler ile atık yönetim planını hazırlama yükümlülüğü verilen gerçek ve/veya tüzel kişi, atık yönetim planını hazırlayarak sunmak ve onaylatmak/uygun görüş almakla yükümlüdür.

Atık yönetim planını kim hazırlar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından formatı hazırlanan “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” faaliyetleri sonucu tehlikeli ve tehlikesiz atık üretimi olan işletmeler tarafından hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Farmasötik atık ne demek?

Farmasötik atık : Farmasötik atıklar süresi dolmuş, kullanılmayan, yanlışlıkla dökülen ve kontamine olan farmasötik ürünler, ilaçlar, aşılar ve artık istenmeyen ve uygun şekilde bertaraf edilmesi gereken atıkları içerir. Kimyasal atık : Kimyasal atık katı, sıvı ve gaz kimyasalların atılmasından oluşur.

Sıvı atık nedir?

a) Sıvı Atıklar: Sıvı atıklar yapıları gereği akışkanlık özelliği gösteren, kendi içerisinde yine zararsız ve zararlı olarak çeşitleri bulunan, genellikle de sanayi işletmelerinin prosesleri sonucu ortaya çıkan atıklardır.

Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar nelerdir?

Tehlikesiz atıklar genellikle insan sağlığına ve çevreye herhangi bir zararı bulunmayan atıkları kapsar. Bunlar genellikle son kullanma tarihleri gelen, geçen atıklar, kullanma ömürlerini tamamlayan plastik kablo vb atıklardır.

Tehlikeli atık türleri nelerdir?

Kimyasal tehlikeli atık çeşitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.

 • Biyolojik kökenli organik atıklar.
 • Özel atıklar.
 • Enfekte atıklar.
 • İnorganik atıklar: ait ve baz içeren atıklar. Siyanür içeren atıklar.
 • Madeni yağ atıkları
 • Kimyasal kökenli organik atıklar. Kirlenmiş klorlu solventler. Boya atıkları ve reçine atıkları

Enfekte atık ne demek?

Enfeksiyon Yapıcı Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel; başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf.

Patolojik atık ne demek?

Tıbbi atık, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan insan ve çevre sağlığını tehdit eden patolojik atıklar, enfekte atıklar ve kesici-delici maddelerden oluşan atıklardır. Tıbbi atıklar yüksek oranda risk taşıyan çok önemli bir atık grubudur. İstanbul’da 2015 yılında günde ortalama yaklaşık 65 ton tıbbi atık üretilmiştir.

Evrensel atıklar nelerdir?

Evsel atıklar aşağıda yer alan bileşenlerden oluşmaktadır:

 • Karışık evsel katı atıklar.
 • Geri dönüştürülebilir atıklar (karton, cam, metal ambalaj atıkları)
 • Evlerden çıkan tehlikeli atıklar (piller, boya kutuları, ampuller vb.)
 • Ticari ve kurumsal atıklar (iş yerleri, okullar ve diğer kamu binalarından gelen atıklar)

Sıvı atık Ayrıştırma nedir?

Tesisin amacı, sıvı ve pastöz yapıda bulunan tehlikeli atıkları, kimyevi maddeler yardımı ile deşarj edilebilecek temiz su haline getirmektir. Atık kabulü yapılmadan önce atık üreticisinden numune alınır ve laboratuvarda analize tabi tutulur.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atık sınıfındadır?

Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar, Boya, vernik kalıntıları, o Organik solventler, Eski piller, aküler, Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan, yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar vb.)

Zehirli atık ne demek?

Tehlikeli atıklar; bileşiminde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri içeren, maden ve petrol üretiminden, tarımdan, endüstriden, evsel faaliyetlerden, arıtılmış veya arıtılmamış çamurlardan kaynaklanan atıklardır.

Tehlikeli atıklar nelerdir örnek?

Tehlikeli Atık Örnekleri

 • Boya ve tiner.
 • Pestisitler ve diğer bahçe kimyasalları
 • Pil ve bataryalar (örneğin araba, cep telefonu veya normal ev pilleri)
 • Motor yağları (örneğin otomobillerden veya çim biçme makinelerinden gelen yağlar)
 • Benzin ve gaz yağı
 • Temizlik ve cila kimyasalları

Atıklar kaç ana başlıkta toplanır?

Atıklar; tüketim, üretim, kimyasal, fiziksel özellikler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sınıflandırılabilir. Buna göre atıklar genel olarak; katı atıklar, sıvı ve gaz atıklar, ambalaj atıkları, şeklinde sınıflandırılabilir.