Faiz geliri vergiye tabi mi?

01.01

Arzuhalcilerin kazançları vergilendirilir mi?

Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (Şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu …

Yatırım fonları vergiye tabi mi?

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun ile 01.10

Fon gelirleri beyana tabi mi?

PAYI GELİRLERİ (Girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıkları %0) – Stopaj nihai vergidir. – Beyan edilmez. – Kâr dağıtımı yapan kurum tarafından  oranında stopaj yapılır.

Mevduat faizinden ne kadar vergi kesiliyor?

31 Aralık 2021 tarihine kadar Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15’lik kesinti yüzde 5 , 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12’lik kesinti yüzde 3 olarak uygulanacak.

Ad valorem vergi ne demek?

Advalorem vergiler; vergi matrahının ekonomik-parasal bir değer olarak ifade edilen unsurlar üzerinden hesaplanması durumunda söz konusu olan vergilerdir. Ülkemizde uygulanan Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi gibi temel vergiler değer esasına dayalı vergilerdir.

Serbest meslek vergisi ne kadar?

Gelir Vergisi Kanunu 18’inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17, diğerlerinden % 20, oranında kesinti yapılır.

Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek kazancı nedir?

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Hangi fonlarda vergi yok?

Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest özellikteki fonlar ve unvanında ‘döviz’ ifadesi geçen yatırım fonları hariçtir. …

Hangi fonlarda stopaj var?

Belirli Yatırım Fonlarına Uygulanan Stopaj Düzenlemesi

  • Para Piyasası Fonları GTL – Garanti Portföy 1. Para Piyasası Fonu.
  • Borçlanma Araçları Fonları TGT – Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu.
  • Fon Sepeti Fonları GTZ – Garanti Portföy Gümüş Ağırlıklı Fon Sepeti Fonu.

Yatırım fonu stopaj kesintisi nedir?

Yatırım Fonları için; Düzenleme kapsamında; 23.12

Fon stopaj kesintisi ne demek?

01.10