Fabrika Taşınır Mal mıdır?

Madde hükmüne göre Fabrikayı oluşturan unsurlardan arsa ve bina taşınmaz mal kapsamına girmekle birlikte diğer unsurlar olan makine ve teçhizat, trafo, jeneratör, araç ve demirbaşların taşınır mal oldukları açıktır.

Zarar kaç yilda mahsup edilir?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine göre, kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurum kazancından indirilebilir.

Geçici vergide geçmiş yıl zararları nereye yazılır?

Cari yıl kazancının bulunması durumunda geçmiş yıl zararları geçici vergi beyannamesinde de indirilebilir. Ancak kurumlar vergisi beyannamesinden farklı olarak, bu zararlar her yıl için ayrı ayrı yazılmak suretiyle değil, toplu olarak geçici vergi beyannamesinde gösterilebilmektedir.

Geçmiş yıl zararları arka arkaya kaç yıl içinde mahsup edilebilir?

4.3- Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yapılan bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, beş yılı geçmemek kaydıyla müteakip yılların gelirin den indirilebilmektedir. Fakat arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara devredemez.

Taşınır mal Yönetmeliği ne zaman çıktı?

Ekli “Taşınır Mal Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Taşınır Yönetim Hesabı hangi cetvellerden oluşur?

(2) Taşınır mal yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur: a) Yılsonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı. b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli. c) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli; müze ve kütüphane olarak faaliyet gösteren harcama birimlerinde Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli.

Geçmiş yıl zararları gelir geçici vergiden mahsup edilir mi?

Geçmiş yıl zararları yıllık beyannamede düşülebileceği gibi, aynı zamanda geçici vergi beyannamelerinde de mahsup konusu yapılabilir. Bu gibi işlerde kâr veya zarar Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-44. maddeleri hükümlerine göre, işin bittiği yıl itibariyle saptanmakta ve işin bittiği yıl vergilendirilmektedir.

Geçmiş yıl zararları nedir?

Geçmiş yıl zararları ticari bilançoya göre ortaya çıkan zarar değil, kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan mali zarardır. 3. Kanundaki 5 yıllık süre zararın ortaya çıktığı hesap döneminden sonraki 5 yıllık süreyi kapsar.

Geçmiş yıl zararları geçici vergiden mahsup edilir mi?

Geçmiş yıl zararları yıllık beyannamede düşülebileceği gibi, aynı zamanda geçici vergi beyannamelerinde de mahsup konusu yapılabilir.

Taşınır Mal Yönetmeliği nedir?

Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz …

Taşınır kayıt yetkilisi memur olmak zorunda mı?

Taşınır KK Yetkilisi memur olmak zorunda mıdır? Evet ancak işçi veya diğer statüdeki personelin olmasında bir engel yoktur.