Evlenmeden önce alınan ev kime kalır?

Evlenmeden önce satın alınan mallar, satın alan eşin kişisel malı olarak kabul edildiğinden mal paylaşımına dahil edilmez. Evlenmeden önce satın alınan, ancak kredisi evlilik içinde ödenen ev, araba, arsa vb. gibi mallar belli bir hesaplama tekniği ile boşanmada mal paylaşımına dahil edilir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ne zaman sona erer?

TMK m. 225′ e göre “Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer./ Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.”.

Evliyken evlilik sözleşmesi yapılır mi?

Evlilik sözleşmesi ayırt etme gücüne sahip evli eşler arasında yapılabilmektedir. Yapılan evlilik sözleşmesinin geçerlilik şartlarını taşıması gerekmektedir. Evlenmeden önce resmi memura yani nikah memuruna onaylatma, evlendikten sonra ise notere onaylatma veya düzenletme şeklinde yapılabilir.

Evlenmeden önce alınan eve aile şerhi konulabilir mi?

Evlenmeden önce ortak alınan ev için, evlilik sırasında tapuda “aile konutu şerhi” konulabiliyor. Bu şerh ile, evliliğin iptali veya boşanma halinde mal rejiminin sona ermesi hâlinde eşler arasında eşit olarak paylaşılıyor.

Boşanma hangi mallar paylaşılır?

Kişisel malları ise şu şekilde sıralamak mümkündür; Tarafların farklı kişilerden alacağı manevi tazminat boşanmada hangi mallar paylaşılmaz sorusunun cevaplarından biridir. Buna ek olarak evlenmeden önce eşlerden birine ait olan malın takası ya da satışıyla alınan mal da paylaşılamayacak kişisel mallar arasındadır.

Mal rejiminin sona erdiği tarih nedir?

Boşanma davası açıldığı takdirde, mahkemenin vereceği boşanma kararının kesinleşmesiyle ve dava tarihi itibariyle mal rejimi sona erer. Yani eşler boşandıkları takdirde, boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle edinmiş oldukları malları paylaşacaklardır.

Eşlerin edinilmiş malları nelerdir?

Bir eşin edinilmiş malları şunlardır:

  • Çalışmasının karşılığı olan edinimler.
  • Sosyal Güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler.
  • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar.
  • Kişisel Malların gelirleri.

Evlilik sözleşmesi hangi durumlarda iptal olur?

Evlilik sözleşmesi eşler tarafından ya da eşlerden birinin başvurusu üzerine mahkeme tarafından kaldırılıncaya, değiştirilinceye; evliliğin iptal ile; evliliğin boşanma ya da ölüm ile sona ermesine kadar geçerliliğini korur.

Evlilik sözleşmesi mahkemede geçerli mi?

Sonuç olarak: hukukumuzda “evlilik sözleşmesi” şeklinde bir sözleşme türü olmadığı gibi, adına evlenme sözleşmesi denilse dahi yapılan yukarıda örneklerini verdiğimiz şartlar içeren sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Yani hiçbir hukuksal sonuç doğurmaz.