Etik konular nelerdir?

Etik İlkeler

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci.
 • Halka hizmet bilinci.
 • Hizmet standartlarına uyma.
 • Amaç ve misyona bağlılık.
 • Dürüstlük ve tarafsızlık.
 • Saygınlık ve güven.
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim.

Etik kapsamı nedir?

Etik Kurallar Nedir?

 • Etik kuralları ilk olarak dürüstlük ve doğruluk ile başlar.
 • Bize verilen veya teslim edilen emanete sahip çıkacağız.
 • Etik kurallarının vazgeçilmezi yalan söylememek.
 • İnsanlar tarafından güvenilir bir birey olmak.
 • Eşitlik ilkesine dikkat edilmesi.
 • Saygılı ve hoşgörülü bir birey olmak.

Etik davranışı etkileyen faktörler nelerdir?

BİREYDE ETİK DAVRANIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER aşama, kişisel özellikleri, örgütün yapısal değişkenleri, kurum kültürü ya da etik sorununun ağırlığı gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Etik davranışı etkileyen faktörleri kişisel/demografik, kültür ve ekonomik durum olmak üzere üç temel başlık altında incelemek mümkündür.

Etik nedir çeşitleri nelerdir?

Etik türleri şu şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Bireysel etik,
 • İş etiği,
 • Örgütsel etik,
 • İşletme etiği,
 • Yönetsel etik,
 • Mesleki etik.

Etiğin temel özellikleri nelerdir?

Etik ilkeleri nelerdir?

Etik ilkeler, yasalar tarafından düzenlenmeyen ve genel olarak öznel durumları kapsayan ilkeler olarak bilinmektedir. Etik ilkelerin devlette ve toplumda düzeni sağlamaya yönelik ilkeler olduğu da bilinmektedir. Etik ilkeler toplumun genelinde yozlaşmayı önlemeyi ve dürüstlüğün galip gelmesini hedeflemektedir.

Etik unsurlar nelerdir?

Tüm dünyada geçerli olan ve ortak kabul edilen etik değerler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Dürüst olmak ve doğrudan ayrılmamak.
 • Güvenilir olmak.
 • Adil olmak.
 • Sadakate önem vermek.
 • Vatandaşlık bilinci ve sorumluluğuna sahip olmak.
 • Yalan söylememek.
 • Başkasının hakkına göz dikmemek.
 • Etraftaki kişiler yardım etmek.

Etik yaklaşımlar nelerdir?

Etik kuramları ve bilişim etiği genelde normatif ve uygulamalı etik yaklaşımları çerçevesinde ele alınmaktadır. Etik kuramlar genel olarak teolojik (sonuçsalcı) ve deontolojik (sonuçsalcı olmayan) olarak ikiye ayrılmıştır. Etik kuramları içerisinde en geniş bakış açısına sahip kuramlardır.

Etik davranış nasıl oluşur?

Etik davranışlar ve ahlak önce aileden öğrenilir. Aile toplumun temelidir. Aile içerisinde davranış biçimleri ile teorik ahlak öğretisinin uyumlu olması gerekmektedir. Aksi takdirde bireyin ahlaki gelişimi olumsuz yönde etkilenir.

Etik dışı davranışlara neden olan faktörler nelerdir?

Etik dışı davranışların nedeni şu şekildedir;

 • İyi niyetler,
 • Yasaların, kuralların ve yöntemlerin bilinmemesi,
 • Açgözlülük,
 • İdeoloji,
 • Arkadaşlık,
 • Kişisel veya ailesel kazanç

Etik Türleri Nelerdir örnek?

Etik Türleri

 • Birey etiği.
 • İş etiği.
 • Örgüt etiği.
 • İşletme etiği.
 • Yönetsel etik.
 • Meslek etiği.

Etik nelerdir?

Etik veya ahlak felsefesi doğru davranışlarda bulunmak, doğru bir insan olmak ve insani değerler hakkında düşünme pratiğidir. Etik terimi Yunanca “kişilik, karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türemiştir.

Temel etik ilkeler nedir?

Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara ”işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik davranış kuraları ile yasalar arasında ya- kın bir ilişki vardır.

Etik Nedir etik ilkeleri nelerdir?

Etik, değerler kanunlar tarafından sınırları belirlenmiş davranışların dışında kişinin, toplumun kendisine olan güven ve beklentisine uygun olarak hareket edebilmesidir. Etik değerler toplumsal düzeni kazanabilmek için kamu hizmeti yapanların dikkat etmesi gereken ilkelerdir.

Mesleki etik ilkeleri nelerdir?

İş hayatı içerisinde doğru davranış biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek meslek etiğinin temel ilkelerindendir. Bütün meslektaşlar çalışmalarının her cephesinde dürüstlük sergilemelidir.

Etik konular nelerdir?

Etik İlkeler

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci.
 • Halka hizmet bilinci.
 • Hizmet standartlarına uyma.
 • Amaç ve misyona bağlılık.
 • Dürüstlük ve tarafsızlık.
 • Saygınlık ve güven.
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim.

Etik insan nasıl olmalıdır?

Dürüst, İnsana ve insan haklarına saygılı, Sabırlı ve anlayışlı, Duyarlı ve hoşgörülü, Adil ve eşit davranan, Uyumlu ve paylaşımcı, Samimi ve güvenilir, Şeffaf ve hesap verebilir, Gayretli ve cesaretli, Kamu yararını gözeten, Yaşamı kolaylaştırmaya çalışan, hizmet kalitesini yükselten, Örnek olan, yasalara ve kurallara …

Sosyal hizmette etik konular nelerdir?

Sosyal hizmet etiği, sosyal hizmetin adalet, dürüstlük, eşitlik, sorumluluk gibi etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. Etik ilkeler, sosyal hizmet uygulamalarında müracaatçıların korunması temel amacının yanında, sosyal hizmetin mesleki statüsünün tanınması gibi çok önemli bir işleve sahiptir.

Etik degerleri nelerdir?

Etik Değerler

 • Önceliği insana vermek,
 • Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutmak,
 • Güvenilir olmak,
 • Stratejik ve uzun vadeli düşünmek,
 • Ekip ruhu ile hareket etmek,
 • Dürüst olmak,
 • Şeffaf olmak,
 • Esnek hareket edebilmek,

Etik değerlere uygun davranışların sonuçları nelerdir?

Olumlu sonuçlara baktığımızda şunları görebiliriz: Saygınlık kazanma Güvenirlik İyi bir imaja sahip olma Problem çözümünde yardım görme Etik değerler özellikle sosyal çalkantı dönemlerinde ahlaki çöküşü azaltır ve toplum açısından kötü niyetli girişimlere karşı önleyici rol oynar. Toplumda kabul görme vb.

Etik davranış ne demek?

Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, devlette ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır.

Etik denilince akla ne gelir?

Etik doğru davranışlarda bulunmak, doğru bir insan olmak, ve değerler hakkında düşünme pratiğidir. Etik terimi Yunanca “kişilik, karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türemiştir. İyi, kötü, doğru, yanlış, adalet, suç, değer, erdem, vicdan, gibi kavramları temel alan etik farklı alt dallara ayrılmaktadır.

Sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluk alanları nelerdir?

Ev ziyaretleri yaparak kişilerin kurum tarafından sağlanacak desteğe ihtiyacı olup olmadığını belirlemek; Maddi bakımdan zorluk yaşayan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek; Kimsesiz çocukların koruyucu aile bulmasını sağlamak, sosyal hizmet uzmanının görevleri arasında yer alır.