Eşya gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi Tutuluncaya kadar hangi statüde bulunur?

Ancak, gerçek ihtiyaçları aşan süre uzatımı yapılamaz. Madde 47 – Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması nedir?

“Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması” deyimi, eşyanın; Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, Bir serbest bölgeye girmesini, Gümrüğe terk edilmesini, ifade eder.

Gümrük vergileri hangi tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesi esas alınarak hesaplanır?

Gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar. İthalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü beyan sahibidir. Dolaylı temsil durumunda, hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.

Çıkış gümrük idaresi nedir?

“Çıkış gümrük idaresi” Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini ifade eder.

Ekonomik etkili gümrük rejimleri nedir?

Anlaşmalar çerçevesinde yapılan değişikliklerle birlikte ekonomik etkili gümrük rejimleri; Dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi olarak sınıflandırılmıştır.

Gümrük yükümlülüğü ne zaman sona erer?

Gümrük Yükümlülüğü, vergilerin ödenmesi, kaldırılmasına karar verilmesi, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi, eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi, mücbir sebep nedeniyle telef veya kayıp olması ve müsadere edilmesi hallerinde sona erer.

Fiktif antrepolarda eşyanın kalış süresi ne kadardır?

Antrepo rejimi altında bekleyen eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde, yani antrepo beyannamesine bağlantılı yeni bir rejim beyanı yapılması halinde; gümrük işlemlerinin yeni açılan beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi …

Gümrük vergisine tabi malların ithalinde katma değer vergisi hangi tarihte doğar?

İthalatta gümrük yükümlülüğü Gümrük Kanunu’nun 181’inci maddesine göre; ithalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girmesi, ithalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali halinde doğar. Gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.

Gümrük Giriş Tarife Cetveli nedir?

Türk Gümrük Tarife Cetveli, Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde uluslararası ticarete konu eşyaların sınıflandırılmasında yeknesaklığı sağlamak amacıyla 01 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren ve örgüte üye ülkelerin ulusal tarife cetvellerinin temelini oluşturan Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi´ne uygun olarak 14 …

Eşyanın yeniden ihracı nedir?

Yeniden ihracat (reexport) ise bir ülkeden ithal edilen herhangi bir ürünün yeniden aynı ülkeye veya farklı bir ülkeye ihraç edilmesidir.

Gümrük idaresi ne demek?

Giriş gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresidir. Hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde birden fazla havalimanına uğraması halinde de yukarıda belirtilen durum geçerlidir.