Ertelenmiş vergi gideri ne demek?

Ertelenmiş vergi; vergiye tabi kâr (mali kâr) üzerinden hesaplanan vergi tutarı ile muhasebe kârı (ticari kâr) üzerinden hesaplanan vergi tutarı arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanan vergidir.

Ertelenmiş vergi Yükümlülüğü Nedir?

Özetle ertelenmiş vergi yükümlülüğü, işletmelerin cari dönemde vergi yükümlülüğünün hesaplanacağı mali karlarını azaltacak geçici farkları değerlendirmeye alarak, vergi yükümlülüklerini ileri (geçici farkların kapanacağı dönem) bir döneme taşımalarıdır.

Vergiye esas değer nedir?

Vergiye esas değer: Bir varlık veya borcun vergisel açıdan taşıdığı tutarı/değeri ifade eder. 6. Vergi gideri (vergi geliri), dönem vergi gideri (dönem vergi geliri) ile ertelenmiş vergi gideri (ertelenmiş vergi geliri) toplamından oluşur.

Indirilebilir geçici farklar nelerdir?

İndirilebilir geçici farklar, işletmenin sahip olduğu varlıkların ve borçlarının defter değeri ve vergi değeri arasındaki farktan ortaya çıkan ve gelecek dönemlerde işletmenin vergi matrahından indirilebilir tutarlardır (UMS 12 Gelir Vergileri Standardı, paragraf 5, 2010).

Ertelenmiş vergi neden oluşur?

“Ertelenmiş Vergi Bir varlığın ya da bir borcun (yükümlülüğün) muhasebede ki kayıtlı değeri ile vergi değeri arasındaki farktan oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanır. ” Ertelenmiş Vergi iki yönlü olarak ortaya çıkar. Birincisi ertelenmiş vergi varlığı ikincisi ise ertelenmiş vergi borcu ( yükümlülüğü) dür.

Taşınmazın vergi değeri nedir?

Vergi değeri: Madde 2 – Vergi değeri, Emlak Vergisi mevzuuna giren bina, arsa ve arazinin rayiç bedelidir. Rayiç bedel, bina, arsa ve arazinin beyan tarihindeki normal alım satım bedelidir.

Emlak vergisine esas değer nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi hesaplaması emlak varlığının çeşidine göre oransal olarak hesaplanır. Konutlar ve araziler için bu oran rayiç bedelin %1’i kadardır. İş yerleri gibi diğer binalar için %2, arsalar için ise %3 oranında vergi ödemesi yapılır.

Geçici vergi farkları neden ortaya çıkmaktadır?

Geçici farklar vergi mevzuatının bilanço kalemleri için muhasebe ilkelerinden farklı değerleme öl- çüsü benimsemesinden (değerleme farkları) ve/veya gelir ve giderleri farklı dönemlerde tanımasından (zamanlama farkları) kaynaklanır (Gücenme ve Poroy, 2007: 4).