Emsal kira bedeli kime uygulanır?

Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir. Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin %5’idir.

Emsal bedeli hangi durumlarda uygulanır?

3065 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir.

Emsal kira bedeli kimlere uygulanmaz?

Mal sahibi ile birlikte akrabalarının da aynı evde veya dairede ikamet etmesi durumunda, Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda emsal kira bedeli hesaplanmaz.

Emsal bedeli kim belirler?

(2686 sayılı Kanunun 35’inci maddesiyle değişen fıkra) Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir.

Mal ve haklarda emsal kira bedeli tespit edilirken hangi değer esas alınır?

Maliyet bedeli bilinmeyen ve tapuya tescil edilen mal ve hakların emsal kira bedeli ise, bunların tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen bedelleri nin %10’udur. İhtira beratı, telif hakkı, imtiyaz hakkı vb. haklarda emsal kira bedeli, Takdir Komisyonunca takdir edilen değerin % 10’u olarak hesaplanır.

Rayiç kira bedeli ne demek?

Rayiç bedel, bir malın güncel satış veya sürüm değeridir. Konut, araç, arsa ve arazi gibi varlıkların alım satımında sık sık gündeme gelen rayiç bedel daha çok konut kategorisinde karşılaşılır. Gayrimenkullerin emlak vergileri hesaplanırken de rayiç bedel esas alınır.

Emsal bedel ölçüsü nedir?

Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bi linmeyen yahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir (VUK md. 267).

Emsal kira bedeli yuzde kac?

Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin % 5’idir.

Emsal fatura nedir?

Cevap: Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan, veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.

Bir kişi sahip olduğu konutu aşağıdakilerden hangisine kiraya verirken emsal kira bedeli uygulanacaktır?

Dolayısıyla, eşin hısımlarının kullanımına bedelsiz olarak bırakılan mal ve haklar için emsal kira bedeli hesaplanması gerekmektedir. Bu durumda örneğin mesken sahibi kişi eşinin anne ve babasına karşılıksız olarak tahsis ettiği meskeni için kira geliri elde etmese de emsal kira bedeli hesaplanacaktır.

Rayiç kira bedeli nasıl hesaplanır?

(her konutta aynı olmak şartı ile net veya brüt üzerinden belirlenebilir) Her bir konutun çıkartılan 1 metrekare fiyatları toplanır ve referans alınan konut sayısına bölünür. Bulunan 1 metrekare fiyatı, rayiç bedeli hesaplanacak evin metrekaresiyle çarpılır. Bulunan sonuç evin evin rayiç bedeli olarak kabul edilir.