Elden para vermek yasak mı?

Dolayısıyla şu an yürürlükte olan mevzuata göre 5 veya daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde, çalışanlara ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki alacaklarının elden ödenmesi yasak. Banka yoluyla ödenmesi zorunlu. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde ise idari para cezası uygulanmaktadır.

Elden maaş ödemenin cezası nedir?

5 yıla kadar hapis cezası Ücretin sadece asgari ücret kısmını bordroda göstererek üstünü işçiye elden veriyor. Bordroda ücretin düşük gösterilmesi aynı zamanda vergi kaçırılması anlamına geliyor.

Elden maaş yasal mı?

Maaşın elden ödenmesi yasal olarak uygun değildir. Bu nedenle de işçileri maaşları işveren tarafından banka üzerinden ödemesi gerekmektedir. Bu durum hem yasalara aykırı olmakta hem de işçileri mağdur etmektedir.

Maaşlar bankadan ödenmezse ne olur?

İşçiye İş Kanunundan, toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline ya da üçüncü kişiye, İş Kanununun 102. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimi tarafından ücreti …

Işveren maaş ödediğini nasıl ispatlar?

İşveren işçinin ücretini ödediğini mutlaka yazılı bir belge, dekont, banka kaydı, makbuz ya da imzalı ücret bordrosuyla ispat etmek zorundadır. Yerleşik Yargıtay uygulaması bu yöndedir[3]. Yargıtay, tanık beyanlarının tek başına ispat için yeterli olmadığını ortaya koymuştur.

Işçinin maaşı hangi durumlarda kesilir?

İşçinin ilgili disiplin kurallarına yahut kanundan doğan yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda İşverenin eylemin ağırlığına göre iş akdini haklı yahut geçerli nedenle feshetme hakkı bulunduğu gibi uyarı cezası, kınama cezası yahut ücret kesme cezası verme hakkı bulunmaktadır.

Elden para almak tazminat alabilir mi?

Tüm hususlarla elden ücret aldığınızı kanıtladığınız durumda, ücretin bir kısmının elden ödenmesi nedeniyle iş akdinizi haklı nedenle feshettiğiniz takdirde kıdem tazminatına hak kazanabileceksiniz.

Kaç kişi çalıştıran maaşı bankaya yatıracak?

İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin ygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az beş olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle …

Davada ispat yükü kime aittir?

İlgili madde şu şekildedir: “ İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” Buna göre, bir vakıayı kimin ileri sürdüğü değil, kimin bundan lehine bir hak çıkardığı önemlidir[6].

Kıdem tazminatının ödendiği nasıl ispat edilir?

çalıştığı uzun süreyi feda edecek şekilde somut bir olgudan da bahsedilmemektedir. Kıdem tazminatının reddi hatalıdır. Ücretin ödendiğinin ispat külfeti davalı işverene aittir. Davalı işveren ücretin ödendiğini davacı imzasını içeren bordro ya da benzeri belge sunarak ispat etmelidir.