Eklenti kiraya verilir mi?

Kiracı bağımsız bölümü kiraladığında, kat mülkiyetine konu ortak yer ve tesisler ile eklentileri de kiralamış sayılır. Ancak, kat mülkiyeti ilişkisinde kiracı, bağımsız bölüm, or- tak yerler ve eklentiler üzerindeki yararlanma hakkını Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen sınırlar içerisinde kullanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi için leasing sözleşmesi yapılamaz?

Söz konusu mal taşınır bir mal ise kiracıya ait ikametgah adresinin bulunduğu noterde özel sicile tescil ettirilir. Sözleşmeye konu olan malın taşınmaz olması halinde, taşınmazın yer aldığı tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh edilmesi gerekir. Şerhin olmaması sözleşmeyi geçersiz kılar.

Yurtdışı leasing nedir?

Yurt dışı Kiralama (Crossborder Leasing) Yurt dışı kiralamada, kiracı ile kiralayan farklı ülkelerde bulunmaktadır. Dolayısıyla kiracıya veya kiralayanın kendi ülkeleri dışında bir bir ülkenin mevzuatı da uygulanabilmektedir.

Apartmanın ismi kiraya verilir mi?

Nitekim, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar sonucu, apartman yönetimi tarafından kat malikleri adına kiraya verme işlemi söz konusudur. Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir (KMK md. 3/1).

Apartman ortak dairesi kiraya verilir mi?

Gayrimenkul hukukuna göre sığınaklar kiraya verilemez ve amacı dışında kullanılamaz. Kapıcı dairelerinin mülkiyeti kat maliklerinin tamamına aittir. Tapuda bölüm kaydı olmadığı gibi arsa payı da yoktur. Diğer ortak mahaller gibi bu daireler de usule uygun şekilde kullanılmalıdır.

Finansal kiralama şirketleri ne iş yapar?

Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.