E posta resmi tebligat sayılır mı?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Mevcut yasal düzenlemeler karşısında İdare tarafından aile hekimlerine internet sitesi veya elektronik posta ortamında tebligat yapılabilmesi hukuken mümkün değildir.

Devlet memuruna tebligat nasıl yapılır?

Memur aracılığıyla tebligat, tebligatı çıkartan mercinin kendi memuru aracılığıyla yapılabileceği gibi, kolluk vasıtasıyla da yapılabilir. Ancak kolluk vasıtasıyla tebligat yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran mercinin, sebebini de belirtmek suretiyle mahalli mülki idare amirine müracaat etmesi gerekir.

7201 sayılı kanuna göre tebligat nasıl yapılır?

Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü (*) veya memur vasıtasıyla yapılır.

Tebligat Kanununa göre tebligat nasıl yapılır?

Yönetmelik m.4 uyarınca, madde 2’de belirtilen merciler tarafından yapılacak tüm tebligatlar, Yönetmelik’te yer alan hükümlere göre PTT veya memur vasıtasıyla yapılır. Tebligat kanunlarda özel hüküm bulunan hallerde ve gecikmesinde zarar doğabilecek işlerde memur vasıtasıyla veya kolluk vasıtasıyla yaptırılır.

E Tebligat ne zaman tebliğ olmuş sayılır?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Tebligatın önce ya da sonra okunmuş olması, tebliğ tarihini etkilemez. Elektronik Yolla Tebligat, Muhatabın Elektronik Adresine Ulaştığı Tarihi Izleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılır.

Whatsapp bildirimi tebligat yerine geçer mi?

Yargıtay, Whatsapp ile gönderilen tebliğe konu evrakı teslim aldığını kabul ve ikrar eden kişiye, tebligatın yapılmış sayılacağı yönünde bir karar verdi.

Cep telefonu ile tebligat olur mu?

Tebligat Kanunu 7/A maddesi uyarınca, elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Elektronik tebligatın yapıldığına dair sistemde kayıtlı telefon numarasına veya e-posta adresine bildirim yapılacaktır.

21 maddeye göre tebligat nasıl yapılır?

Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre: “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına …