Duygusal emek nedir örnek?

Çalışma yaşamında duygusal emek; çalışanların hizmet verdikleri süre içinde, kendilerinden beklenen duyguları sergilemele- ridir. Özellikle hizmet sektörü çalışanlarından, müşterilere karşı bir takım duyguları sergilemeleri beklenmektedir.

Duygusal emek ne demek?

Duygusal emek, işi gereği müşterilerle birebir iletişim halinde olan işgörenlerin duygusal tepkilerini örgüt için kabul edilebilir şekle sokmak veya örgüt amaçlarıyla uyumlu duygu gösterimleri yaratmak amacıyla harcadıkları çaba şeklinde tanımlanabilir.

Duygusal emek konusunu işleyen kimdir?

Duygusal emek (emotional labor) kavramı ilk defa 1983 yılında Amerikalı sosyolog Arlie Hochschild tarafından “The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling” isimli kitabında kullanılmıştır.

Duygusal emeği etkileyen faktörler nelerdir?

Duygusal emek sürecine yön veren bireysel faktörlerin başında cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, mesleki tecrübe, vb. faktörler gelmektedir. Bu faktörlerdeki farklılıklar, duygusal emeğin yüzeysel ve derinlemesine davranış boyutlarına etki etmektedir.

Çalışma yaşamında duygular neden önemlidir?

Duyguların İşlevleri Duygular, insanı harekete geçirmekte ve davranışları yönlendirmektedir. Bu nedenle örgütteki işgörenlerin duygularını anlaması, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmesi ve harekete geçirmesi beklenmektedir.

Yüzeysel davranış ne demek?

Yüzeysel davranış (surface acting), içsel duygu durumlarını değiştirmeksizin duygu ifadelerinin değiştirilmesini içerir. Çalışanlar sahte duygular sergiledikleri zaman, kendi içsel duygularını gerçekten değiştirmeksizin, örgütler tarafından istenen duyguları dışa yansıtmış olurlar (Cheung ve Tang, 2009: 75-76).

Yuzeysel davranis nedir?

Yüzeysel Davranış: Bu davranış kapsamında; çalışanlar işletmenin kurallarına göre kişisel duygularını olandan farklı göstererek ve dış görünüşünde bazı değişiklikler yaparak müşteriyle iletişim kurmaktadır (Brotheridge ve Grandey, 2002; Hochschild, 1983).

Derin davranış nedir?

2.2. Derin davranış (deep acting), bir kişinin hissettiği ve sergilediği duygularla uyuşabilmek için sarf edilen aktif çabayı ifade eder.

The Managed Heart kime ait?

İlk olarak 1979-1983 yıllarında Arlie Russell Hochschild tarafından kullanılan duygusal emek kavramı, Hochschild’in 1983 yılında The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling kitabında, Delta Havayolları’nın hostes eğitim merkezindeki kurslara katılarak, hosteslerin duygusal emek süreçlerinin incelenmesiyle …

Duygusal uyumsuzluk nedir?

Duygusal Uyumsuzluk: Duygusal uyumsuzluğu Middleton (1989) örgütlerde gösterilmesi beklenen duygular ile gerçekte hissedilen duygular arasındaki çatışma; Rafaeli ve Sutton (1987) ise rol çatışmasının bir şekli ve duygusal emeğin boyutlarından biri olarak ele alan Morris ve Feldman (1996) hissedilen ile ifade edilen …

Çalışma Yaşamında duyguların nasıl bir işlevi vardır?