Doğrudan doğruya iflas yolunda depo kararı var mıdır?

Mahkeme, İİK.158. maddedeki usule göre iflas davasını sonuca bağlayacaktır. İtiraz ve şikâyetler yerinde görülmemişse mahkeme borçluya 7 gün içinde borcu mahkemeye depo etmesi (depo emri) ya da ödemesini emreder. Eğer depo kararı yerine getirilmemiş ve borç da ödenmemiş ise borçlunun iflasına karar verilir.

Iflası kim kaldırır?

Borçlu tüm borçlarını iflasın açılmasından sonra öderse, Tüm alacaklılar yazılı bir beyanla iflas talebinden vazgeçerlerse, Borçlunun KONKORDATO teklif etmesi ve alacaklıların buna muvafakat edip mahkeme onaylarsa, müflis hakkında iflas kararı ve dosyası kaldırılır.

Icra dairesinin işlemlerine karşı şikayet hangi merciye yapılır?

Şikâyet İİK’da 16. maddede düzenlenmiştir. İİK m. 16: Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna (ayrık olmak üzere) icra ve iflas dairelerinin yapmış olduğu muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra tetkik merciine şikâyet olunabilir.

Icra memurlarının vermiş oldukları zararların tazmin edilmesi için açılacak olan tazminat davası kime karşı ve nerede açılır?

Bugün ise, icra müdürünün (ve diğer icra ve iflâs dairesi görevlilerinin) kişisel kusurundan dolayı -görevlerini yaparken- ilgililere zarar vermeleri halinde, genel mahkemede (ve Adalet Bakanlığı aleyhine), buna karşın hizmet kusurundan dolayı ilgililerin zarar görmeleri halinde idari yargı yerinde (Adalet Bakanlığı …

Depo kararı nedir hangi durumlarda depo kararı verilmez?

Yapılan ilan üzerine davaya müdahale edecek veya itiraz edecek alacaklı olmazsa ya da yapılan itirazlar reddedilirse mahkeme depo kararı verecektir. Depo kararı borçlu tarafından yerine getirilmediği takdirde asliye ticaret mahkemesi depo kararından sonraki ilk oturumda borçlunun iflasına karar verecektir.

Alacaklılar toplantısı nedir?

Alacaklıların toplantıya daveti için yapılan ilanda gösterilen tarihte ve yerde alacaklılar, borçlunun mali durumunu görüşmek ve konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanırlar. Yapılan bu toplantıya konkordato komiseri başkanlık eder ve alacaklılara, borçlunun durumu hakkında hazırladığı raporu sunar.

Hangi şirketin iflası istenemez?

Bunun sonucu olarak:

  • Adi ortaklık tacir sayılmaz (Eğer adi ortaklık bir ticari işletme işletiyorsa ortakları tacir sayılır).
  • Adi ortalık dava açamaz, adi ortaklığa dava açılamaz.
  • İflası istenemez.
  • Ticaret unvanı bulunmaz.
  • Mal varlığı yoktur (Mal varlığı iştirak hâlinde ortaklara aittir).

İflas eden firma sahibine ne olur?

Ticaret Mahkemesinin iflasa karar verdiği anda, borçlu (müflis) hakkında iflas açılmış olur. İflas halinde, mükellefin varlığı ve varsa gelirleri üzerindeki tasarruf hakkı ortadan kalkmakta ve bütün varlığı ve gelirleri iflas masasına intikal etmektedir.