Devlet memurluğundan çıkarma cezasını kim verir?

(3) Devlet memurluğundan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kamu idaresinin yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara bağlanır.

Kınama cezası alan memur nereye itiraz eder?

Memura verilen niteliği itibariyle idari işlem mahiyetindeki disiplin cezasının iptali için başvurulacak görevli ve yetkili mahkeme, disiplin cezasının alan memurun görevli bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesidir. 60 günlük süre içinde yargı yoluna gidilmemesi halinde disiplin cezası kesinleşir.

Hangi hallerde Devlet memurluğundan çıkarılır?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin E fıkrasının (g) bendinde; “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiili, disiplin hukuku açısından devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirmektedir.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı kim onaylar?

Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri gereğince memurluktan çıkarma cezasının amirin talebi üzerine memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir. Yüksek disiplin kurulu, amirin teklifini kabul edebileceği gibi reddedebilir de, ancak talep edilenden farklı bir ceza veremez.

Memura kınama cezası verilirse ne olur?

Peki kınama cezası sicile işler mi sorusunun cevabı, disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Kınama cezası alan memur, kınama cezasının uygulanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini istenebilir.

Müdür memuruna bağırabilir mi?

Görüldüğü üzere amirin personeline kötü davranması, bağırıp çağırmayı bir iş gördürme yöntemi olarak uygulaması disiplin kurallarının, ayrımcılık yasağının, etik davranış ilkelerinin ihlalini oluşturduğu gibi ceza kanunlarına göre suç boyutuna da ulaşabilmektedir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını kim verir?

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar. Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri gereğince memurluktan çıkarma cezasının amirin talebi üzerine memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir.

Uyarma ve kınama cezasını kim verir?

MADDE 7- (1) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkilidir. (2) Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezasına karşı yapılan itirazın kabulü hâlinde disiplin amirleri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları disiplin Yönetmeliği yürürlükte mi?

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü MADDE 1 – 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmektedir?

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, bu yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterilen usule uygun olarak ve ilgisine göre, 13 üncü maddede belirtilen Adli Tıp Kurumu Disiplin Kurulunun veya Bakanlık Disiplin Kurulunun uygun görüşü alınmak suretiyle atamaya yetkili amirce; devlet memurluğundan çıkarma cezası da, 12 nci …

Meslekten çıkarma cezasını kim verir?

İtiraz üzerine önceki cezadan daha ağır ceza verilemez. Bakan ile disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabilir.” Yukarıda detaylı olarak yer verildiği üzere meslekten çıkarma cezası disiplin kurulları tarafından verilmektedir.

Bir öğretmene uyarı cezası nasıl verilir?

Uyarma Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Kınama cezası alırsa ne olur?

Kınama cezası, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Kınama cezası alan memur, kınama cezasının uygulanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini istenebilir.

Yüksek öğretim kurumları nelerdir?

Yükseköğretim kurumları, üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji …

YÖK kurulları nelerdir?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 1982 Anayasası’nın 131. maddesi esasında; “Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda …

Kınama cezası ne kadar sürede silinir?

Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaların uygulanmasından 10 sene, sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının silinmesini isteyebilir.