Denetim raporunda neler yer alır?

12.2. Standart Denetim Raporunun Unsurları

 • Başlık.
 • Muhatap.
 • Giriş Paragrafı
 • İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu.
 • Bağımsız Denetçinin sorumluluğu.
 • Denetim Görüşü
 • Diğer Raporlama Sorumlulukları
 • Denetçinin İmzası

Genel denetim raporu Nedir?

Bir dış denetçi bir şirketin denetimini bitirdiğinde, devam eder ve tüm bulguları, gözlemleri ve şirketin mali tablolarının nasıl rapor edildiğini düşündüğünü konsolide ettiği bir rapor hazırlar; bu rapora denetim raporu denir . Denetim raporunun biçimi genel kabul görmüş denetim standartlarına göre belirlenir.

Bağımsız denetim rapor türleri nelerdir?

Bağımsız denetim raporları genel olarak kısa rapor olup, iç denetim ve diğer operasyonel raporlar ise uzun denetim raporlarıdır….Bağımsız Denetimde Raporlama

 • Şartlı görüş türleri,
 • Önemli yanlış beyanların karakteri,
 • Yeterli ve uygun kanıt toplama konusunda kifayetsizliğin nedenleri,

Iç denetçi raporu kime sunar?

İç denetçiler, yaptıkları inceleme ve araştırmalar sonucunda düzenledikleri raporları iç denetim birimine sunarlar. İç denetim birim yöneticisi, araştırma ve inceleme raporlarının ilgili mercilere iletilmesinden sorumludur. İç denetim faaliyet raporu, iç denetim faaliyetleri sonucunda yıllık olarak düzenlenir.

Raporda neler yer alır?

Özet: Raporun özünü, gayesini, raporda incelenen temel fikirleri, varılan sonuçları ve yapılan tavsiyeleri kısaca belirtir. İçindekiler Tablosu: Raporun yapısını gösterir, raporda yer alan ana ve tali bölümlerin isimlerini içerir. Giriş: Raporun konusunu, amacını ve geliştirme bölümünü içerir.

Olumlu görüş bildiren denetim raporu nedir?

Bağımsız denetçinin finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma sorumluluklarının ve denetçi raporunun şekil ve içeriğinin ele alındığı BDS 700 standardında, denetçinin, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlandığı sonucuna varması durumunda olumlu görüş; bir …

Iç denetçiler kime karşı sorumlu?

– İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

Iç denetçi hangi kurum tarafından atanır?

MADDE 21- (1) İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından, sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usulle görevden alınır.

Raporda ekler kısmına ne yazılır?

Bibliyografya: Ödev/rapor hazırlanırken kullanılan kaynaklar burada listelenir. Ekler: Yapılan çalışmayı destekleyen, fakat daha önceki bölümlerde verilemeyen bilgiler bu bölümde yer alır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, denetçi tarafından yürütülen bağımsız denetim sonucunda hazırlanacak olan denetim raporunda yer alması gereken unsurlar sırası ile şunlardır: “Başlık, görüş, görüşün dayanağı, kilit denetim konuları, yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların finansal tablolara ilişkin …

Denetimde Analitik prosedürler nelerdir?

Analitik inceleme prosedürleri, işletme içinden ve dışından alınan verilerle işletmenin iddiası olan finansal tablolardaki verilerin karşılaştırılması ve varsa sapmaların bulunmasına yönelik bir denetim tekniği olduğundan, bağımsız denetçinin yapmış olduğu denetim çalışmalarına yön vermektedir (Bozkurt, 2010, s. 151- …

Denetim tekniği nedir?

Denetçinin delil elde etmek için kullandığı her türlü araca denetim tekniği denir. Genel anlamda denetim tekniği denetimin yürütülmesi sırasında işlemlerin nasıl denetime tabi tutulacağını açıklar. Denetim programının yürütülmesi safhasında denetçiler belirli denetim teknikleri uygulayarak denetim kanıtları toplar.

Denetim raporları nelerdir?

Denetim Raporu nedir? Bir dış denetçi bir şirketin denetimini bitirdiğinde, devam eder ve tüm bulguları, gözlemleri ve şirketin mali tablolarının nasıl rapor edildiğini düşündüğünü konsolide ettiği bir rapor hazırlar; bu rapora denetim raporu denir .

Analitik prosedür ne demek?

BDS’lerin amaçlarına uygun olarak, “analitik prosedürler” terimi, finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişkilerin analiz edilmesi yoluyla, finansal bilgilerin değerlendirilmesini ifade eder.

Ussallık testleri nedir?

ussallık testlerinde, mali nitelikli olmayan faaliyet verilerinden yararlanarak bir hesap kaleminin denetçi açısından beklenen tutarının tahmin edilmesi amaçlanır. Ussallık testlerinde bağımsız değişkenlerden yararlanılarak bir bağlı değişkendeki değişikliğin analizi yoluna gidilir.

Denetim kanıtı türleri nelerdir?

Kanıt türleri Denetim kanıtları türlerine göre fiziki, sözlü, belgeye dayanan ve analitik olmak üzere dört başlık altında gruplandırılabilir: 1) Fiziki Kanıtlar: Genellikle kişilerin ve olayların gözlemlenmesi ya da varlıkların incelenmesi yoluyla elde edilmektedir.

Denetim kanıtları nelerdir?

Denetim kanıtı, “işletmeye ait bilgilerin önceden saptanmış olan ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek amacı ile denetçi tarafından kullanılan, denetçinin işletme hakkındaki görüşünü şekillendiren her türlü bilgi, belge ve kayıtlardır” olarak tanımlanabilir.

Denetçi nedir ne iş yapar?

Denetçi Ne Demek? Denetçi, özel ya da kamu kuruluşlarının; yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun hareket edip etmediğini denetler. Kamu ya da özel kuruluşlarda çalışabilen denetçiler, teftiş yapar ve gerekli raporları hazırlar.

Denetim raporlama standartları nelerdir?

Raporlama Standartları: Denetim sonucunda varılan görüşün açıklandığı raporların kapsam ve düzenlemeleriyle ilgili standartlardır. AICPA tarafından yayınlanan raporlama standartları tamamen finansal denetime yöneliktir. Raporlama standartları, denetim sonucunun yazıyla bilgilendirilmesine ilişkin standartlardır.

Denetçi türleri kaça ayrılır?

Denetçilerin statülerine (unvanlar›na) göre denetim tür- leri; iç denetim, d›fl denetim ve kamu denetimi olmak üzere üç bafll›k al- t›nda tan›mlanmaktad›r.

Denetim Çeşitleri Nelerdir sağlık?

MADDE 13- (1) Ruhsata esas denetim, hizmete esas denetim, seviyelendirme ve tescil denetimi olmak üzere amacına göre üç türlü denetim yapılır.

Analitik incelemenin amacı nedir?

Analitik İnceleme Prosedürlerindeki temel amaç iş- letmenin denetçiye sunduğu veriler ile işletme için- den ve işletme dışından elde edilen ilişkili verilerin çeşitli biçimlerde karşılaştırılarak ortaya konulan so- nuçlar ile denetim çalışmalarına yön verilmesidir.

Denetçi görüş türleri nelerdir?

Denetçi, denetimin sonucunda ya olumlu görüş verir ya da olumlu görüş dışındaki görüşlerden birini verir (BDS 700, prg 16, 17). Olumlu görüş dışındaki görüşler üç başlık altında toplanır: sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş), olumsuz görüş ve görüş vermekten kaçınmadır (BDS 705, prg 7-10).

Bağımsız denetim raporunda kaç tür görüş vardır?

Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin BDS 7001 uyarınca bir görüş oluştururken, finansal tablolara ilişkin olumlu görüş dışında bir görüş vermesi gerektiği sonucuna varması durumunda, içinde bulunulan şartlara uygun bir rapor düzenleme sorumluluğunu düzenler.

Denetim raporunda neler yer alır?

12.2. Standart Denetim Raporunun Unsurları

 • Başlık.
 • Muhatap.
 • Giriş Paragrafı
 • İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu.
 • Bağımsız Denetçinin sorumluluğu.
 • Denetim Görüşü
 • Diğer Raporlama Sorumlulukları
 • Denetçinin İmzası

Finansal tablolar nelerdir?

Finansal tablolar, muhasebe sisteminde kayıt edilen bilgilerin eksiksiz, tutarlı, açık ve anlaşılır bir biçimde hazırlanarak işletmeyle ilgili kişilere iletilmesini sağlayan araçlardır. Finansal tablolar, işletmenin dönem sonu finansal durumunu ve dönem içinde finansal durumunda meydana gelen değişmeleri açıklar.

Bağımsız denetim standartları nedir?

Bağımsız denetim, finansal tabloları ciddi bir yanlışlık ve hata içermediği konusunda makul güvenceyi sağlayabilecek şekilde tasarlar. Makul güvence, bütün olarak finansal tabloların nitelik ve nicelik bakımından hata içermediğine dair sonuca varılmasında yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının toplanmasıdır.

Raporda ekler kısmına ne yazılır?

Bibliyografya: Ödev/rapor hazırlanırken kullanılan kaynaklar burada listelenir. Ekler: Yapılan çalışmayı destekleyen, fakat daha önceki bölümlerde verilemeyen bilgiler bu bölümde yer alır.

Başlıca denetim teknikleri nelerdir?

Belgelerin her zaman kolaylıkla bulunabilmesi için belge üzerine ve ilgili hesaplara gerekli açıklama düşülmelidir.

 • 3-) Gözlem Tekniği :
 • 4-) Bilgi Toplama Tekniği:
 • 5-) Doğrulama Tekniği:
 • c-) Boş Bakiyeli Doğrulama:
 • 6-) Karşılaştırma Ve Aritmetik İnceleme Tekniği:
 • 7-) Analitik İnceleme Tekniği :

Finansal Durum Tablosu unsurları nelerdir?

Finansal Durum Tablosunun unsurları varlıklar, yükümlülükler ve özkaynaklardır. Varlıklar, geçmişte meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan ve hâlihazırda işletmenin kontrolünde olup gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir.

Ilgili hizmetler standartları nedir?

1. Bu İlgili Hizmetler Standardı (İHS); herhangi bir güvence vermeksizin tarihi finansal bilgilerin hazırlanması ve sunumu konusunda yönetime yardımcı olmak ve bu İHS’ye uygun olarak söz konusu işe yönelik raporlama yapmak amacıyla görevlendirilen bir denetçinin sorumluluklarını düzenler (Bkz.: A1-A2 paragrafları).