Denetim kuruluşlarının bağımsızlığını zedeleyen ve ortadan kaldıran durumlar nelerdir?

Bağımsızlığı zedeleyen veya ortadan kaldıran bazı durumlar şunlardır; a) Denetçiler ile denetim kuruluşunun ortakları, kilit yöneticileri, denetçileri ve bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ile 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) kan ve kayın hısımları veya denetim kuruluşları tarafından denetlenen işletme …

Sermaye değişikliği ve bağımsız denetçi gibi konular şirketin hangi kurulunda karara bağlanır?

Bakanlar Kurulu, TTK’nın yürürlüğe girmesini müteakip, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ı (“Karar”) çıkartmıştır[2].

Genişletici para politikası uygulanırsa ne olur?

Merkez Bankası’nın piyasadan tahvil satın alıp karşılığında piyasaya para vererek, nominal para stokunu arttırmasına genişletici para politikası denir. Merkez Bankası bu yolla faizi düşürerek, yatırım harcamalarını tetikleyip toplam talebi ve bu yolla gelir düzeyini arttıracak ve işsizliği azaltacaktır.

Bağımsız denetimde neler yapılır?

Yönetime doğru bilgi akışı sağlar. Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur. Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir. İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.

Denetçinin uymakla yükümlü olduğu etik ilkeler nelerdir?

İç denetçilerin uymaları gereken ilkeler; dürüstlük, tarafsızlık, nesnellik, bağımsızlık, gizlilik, yetkinlik (ehil olma) şeklinde sıralanmaktadır.

Denetçi ne zaman makul güvence sağlamış olur?

Denetçi, denetim riskini (finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermesine rağmen denetçinin duruma uygun olmayan bir görüş vermesi riski) kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde ettiğinde makul güvence sağlamış olur.

Sermaye değişikliği şirketin hangi kurulunda karara bağlanır?

Esas sermaye sisteminde sermaye artırımı bir sözleşme değişikliği olduğundan yukarıda da belirtildiği gibi TTK’nın 456/2 yollamasıyla 459’uncu maddesine göre genel kurul tarafından karar verilir. TTK’nın ana sözleşme değişikliğine ilişkin usul ve esaslar sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararlarına da uygulanır.

TTK raporu nedir?

Yıllık faaliyet raporu, yönetim organı (*) tarafından TTK ve bu yönetmeliğe göre düzenlenen, şirketin ilgili yıla ilişkin faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunun doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıldığı, şirketin gelişmesinin ve karşılaşılması muhtemel risklerin …

Genişletici para politikası uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

IS-LM modeline göre genişletici para ve maliye politikaları birlikte uygulandığında hem IS hem de LM eğrisi sağa kayacaktır. Bu eşanlı politikalar milli geliri kesinlikle artırırken, faiz oranı üzerinde nasıl etki yaratacağı belirsizdir. Ancak her iki politikanın faiz üzerindeki etkisi zıt yöndedir.

Genişletici maliye politikası aşağıdakilerden hangisine yol açar?

C) Genişleyici maliye politikasının temel hedefi enflasyonist etkileri azaltmaktır.

Bağımsız denetim neleri denetler?

Bağımsız denetim, bir işletmenin yıllık finansal tablo ve diğer finansal verilerinin, tablo ve bilgiler için belirlenmiş kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla uygulanır.

Bağımsız denetçi Neyi denetler?

Bağımsız Denetçiler: Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştıran kişidir. 3568 sayılı yasa ile denetim yetkisi SMMM ve YMM’lere verilmiştir.

Denetimde uyulması gereken kurallar nelerdir?

Denetim esnasında her hangi bir problemle karşılaşıldığında (bilgi alamama vb.), denetlenen birimin yöneticisi ile görüşülmelidir. Denetimin amacına ulaşabilmesi için, tarafsızlık ve objektiflik kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Denetim zamanlamasına dikkat edilmelidir. Denetçiler, tavsiyede bulunmaktan kaçınmalıdır.

Denetimde uyulması gereken genel ilkeler nelerdir?

Bu ilkeler, dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik, mesleki davranış ilkesidir.

Denetim kuruluşlarının bağımsızlığını zedeleyen ve ortadan kaldıran durumlar nelerdir?

Bağımsızlığı zedeleyen veya ortadan kaldıran bazı durumlar şunlardır; a) Denetçiler ile denetim kuruluşunun ortakları, kilit yöneticileri, denetçileri ve bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ile 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) kan ve kayın hısımları veya denetim kuruluşları tarafından denetlenen işletme …

Akış şemaları veya soru formları ne amaçla hazırlanır?

Akış şemaları sistemin işleyişini gösteren şemalardır. Denetçi iç kontrol sistemine ilişkin bilgi edinirken hazırladığı başka bir doküman akış şemasıdır. SORU FORMU UYGULAMA YÖNTEMİ: Denetçi bu yöntemi uygulamak için iç kontrol sistemine ilişkin çeşitli sorular hazırlar.

Denetimde Etik ilkeler nelerdir?

İç denetçilerin uymaları gereken ilkeler; dürüstlük, tarafsızlık, nesnellik, bağımsızlık, gizlilik, yetkinlik (ehil olma) şeklinde sıralanmaktadır.

Zihinde bağımsızlık ne demek?

Zihinde bağımsızlığı, denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesine olanak tanıyan, mesleki yargısına gölge düşürecek olumsuzluklardan etkilenmeden bir görüş açıklamasına izin veren zihinsel durum olarak tanımlamıştır.

Bağımsız denetim nedir kısaca?

Bağımsız denetim, bir işletmenin yıllık finansal tablo ve diğer finansal verilerinin, tablo ve bilgiler için belirlenmiş kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla uygulanır.

Akış şeması nedir ne işe yarar?

Akış şeması; bilgisayar programlarının işlem basamaklarını geometrik şekillerle gösteren şemadır. Bir başka tanım da; algoritmaların görsel elemanlarla oluşturulmasıdır. Akış şeması bir işin tamamlanması için gerekli adımların çok daha iyi anlaşılmasını sağlayan görselliği sağlar.

Iş akış şeması nedir ne işe yarar?

İş akış şemaları; bir sürecin gerçekleşmesi için gerekli olan adımları, verilmesi gereken kararları sıralı bir biçimde uygun şekillerle görsel olarak ifade etme yöntemidir.