Denetçi prensipleri nelerdir?

Bu prensiplere göre iç denetim faaliyeti ve onu icra eden iç denetçiler:

  • Dürüst ve faziletli davranır.
  • Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler.
  • Objektiftir ve etki altında kalmaz (bağımsızdır)
  • Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur.
  • Uygun olarak konumlandırılmıştır ve yeterli kaynağa sahiptir.

Denetçi kavramı nedir?

Denetçi, özel ya da kamu kuruluşlarının; yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun hareket edip etmediğini denetler. Kamu ya da özel kuruluşlarda çalışabilen denetçiler, teftiş yapar ve gerekli raporları hazırlar.

Denetçi türleri nelerdir?

Denetçiler yaptıkları denetim çalışmalarının içeriğine ve konumlarına göre bağımsız denetçiler, iç denetçiler ve kamu denetçileri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Denetçi türleri: Bağımsız Denetçiler. İç Denetçiler.

Mali müşavir denetçi nasıl olunur?

SMMM ruhsatına sahipseniz, en az 3 yıl denetim tecrübeniz ya da 15 yıllık mesleki tecrübeniz varsa, KGK’nın düzenlediği sınavlardan “Muhasebe Standartları”, “Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim” ve “Denetim” sınavlarına girip 70 ortalamayı tutturabilirseniz “bağımsız denetçi” ünvanını alabilirsiniz.

Denetim faaliyetleri nelerdir?

Konusu ve amacına göre denetim faaliyetler dörde ayrılmaktadır. Bunlar ise faaliyet denetimi, mali tablolar denetimi, iç denetim ve uygunluk denetimidir. Faaliyet denetimleri işletme faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılır.

Denetçi Nedir Muhasebe?

Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştıran kişidir. 3568 sayılı yasa ile denetim yetkisi SMMM ve YMM’lere verilmiştir.

KGK Bağımsız Denetim Sınavı yılda kaç kez yapılır?

3- Bağımsız Denetçilik Sınavı yılda iki defa olmak üzere İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara’da düzenlenmektedir.

Bağımsız denetçi stajı kaç yıl?

Bağımsız denetçilik staj süresi 3 yıldır. En az on beş yıl mesleki tecrübeye sahip olan meslek mensuplarında uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmaz.