Defterleri zamanında veya tam tutulmasından sorumlu kimdir?

Ticari defterlerin tutulması, anonim şirketlerde yönetim kurulunun vazgeçilmez yetkilerindendir(TTK m. 375/1). Kolektif şirketlerde ise yönetici ortaklar tarafından tu- tulur.

Çiftçiler defter tutar mı?

26. Yukarıdaki kısımda da açıklandığı üzere zirai kazancın gerçek usulde tespitinde bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Çiftçiler diledikleri takdirde bu usulde defter tutacaklardır. yararlanabilmeleri için, bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

Bilanço defteri nedir kimler tutar?

Birinci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre defter tutarlar. İkinci sınıf tüccarlar, birinci sınıf tüccar olma sınırını aşmayan diğer tüccarlardır. İkinci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. İkinci sınıf tüccarların tutmaları zorunlu tek muhasebe defteri işletme hesabı defteridir.

Defter tutma yükümlülüğü nedir?

Defter tutma, işletmede meydana gelen parasal işlemlerin belli bir düzen içerisinde ticari defterlere yazılmasını ifade eder. Devletin en büyük gelir kaynağı vergidir. Gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi, devleti yakından ilgilendirir.

Defter tutma yükümlülüğü ne zaman başlar?

Anılan yükümlülük, ister gerçek isterse tüzel kişi olsun, bütün tacirleri kapsamaktadır. Defter tutma yükümü, tacir sıfatını kazanma, tacir sayılma ve tacir gibi sorumlu olma tarihinden veya anından itibaren başlar, tacir sıfatın, tacir gibi sayılma ve tacir gibi sorumlu olma konumunun son bulmasına kadar devam eder.

Tacirlerin tutması gereken defterler nelerdir?

Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla yükümlüdür. Şahıs şirketleri (kollektif ve komandit şirketler) bunlara ilave olarak genel kurul toplantı ve müzakere defterini de tutacaklardır.

Defter tutma yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilere hangi yaptırım uygulanır?

TTK madde 562’de ticaret defteri yükümlülüğü ihlal edenler hakkında uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmiştir. Buna göre, Ticari defterlerin mevcut olmaması, hiçbir kayıt içermemesi veya uygun şekilde saklanmamasından sorumlu olanlar hakkında 300 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanır.

Çiftçiler ne defteri tutar?

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 213 üncü maddesinde, zirai kazanç elde eden mükelleflerin çiftçi işletme defteri tutacağı ifade edilmiş olup, bu mükelleflerin isteğe bağlı olarak bilânço esasına göre defter tutabilmeleri Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiştir.

Birinci sınıf tüccarlar hangi esasa göre defter tutar?

İşletmeler, Vergi Usul Kanunu’nun 177. Ve 178. maddesine göre birinci ve ikinci sınıf tüccar olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılıyor. Birinci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre kayıt tutuyor. İkinci sınıf tüccarlar ise işletme hesabına tabi olduğundan işletme defteri tutmaları gerekiyor.

Bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin tutması gereken defterler nelerdir?

Bilanço esasına göre tutulması gereken defterler (gerçek kişiler): Büyük defter (Defteri kebir) Yevmiye defteri. Envanter defteri.

Vergi Usul Kanunu’na göre işletme hesabı defterini hangi tür işletmeler tutar?

İşletmeler, Vergi Usul Kanunu’nun 177. Ve 178. maddesine göre birinci ve ikinci sınıf tüccar olmak üzere iki kategoriye ayrılırlar. Birinci Sınıf Tüccarlar bilanço esasına göre kayıt tutarken İkinci Sınıf Tüccarlar işletme hesabına tabi olup işletme defteri tutarlar.