Davalar hangi durumda birleştirilir?

Davalar arasında bağlantı bulunması durumunda,davaların birleştirilmesine karar verilir. (HMK m.166/1). Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması, ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda bağlantı var sayılır (HMK m, 166/4).

Birleşen dava nedir?

Uygulamada sıkça başvurulan bir dava türü olan davaların yığılması, aynı davacının aynı davalıya karşı birden fazla aslî talebini aynı dava dilekçesiyle ileri sürdüğü ve her bir talebinin diğerlerinden bağımsız olarak hüküm altına alınmasını talep ettiği dava türü olarak tanımlanabilecektir.

Davaların birleştirilmesi zorunlu mu?

Davalar arasında bağlantı bulunması birleştirmeyi zorunlu kılmamaktadır. CMK., davaların birleştirilmesi imkanını getirdiği gibi, davaların ayrılmasına da açıkça yer vermiştir. Buna göre, mahkeme, birleştirilmiş olan uyuşmazlıkları, muhakemenin her safhasında ayırabilir (m.10/1).

Ortak davalar nedir?

Bir davacının birden fazla davalıya ya da birden fazla davacının bir davalıya karşı birlikte dava açabilmeleri için aynı tarafta bulunan kişiler arasında hukuksal bir bağlantı bulunmalıdır. Birden fazla kişinin davası birlikte açıldığı için buna sübjektif dava birleşmesi veya dava arkadaşlığı denilmektedir.

Davada iki taraf bulunması dava şartı mıdır?

Taraflara ilişkin dava şartları: “davada iki tarafın bulunması, taraf ehliyeti, dava ehliyeti, davaya vekalet ehliyeti ve geçerli vekaletname, davayı takip yetkisi”; Dava konusuna ilişkin dava şartları ise: “kesin hüküm bulunmaması ve hukuki yarar (menfaat) bulunması” olarak sıralanmaktadır.

Taraflar duruşmaya katılmazsa ne olur?

Davacı veya Davalı Duruşmaya Katılmazsa Ne Olur? Davacı taraf, duruşmaya katılmaz ve duruşmada kendisini bir avukat ile de temsil ettirmezse, açmış olduğu boşanma davası müracaata bırakılır. Yani, dava 3 ay içinde yenileninceye kadar işlemden kaldırılır.

Davalar hangi durumda birleştirilir?

Davalar arasında bağlantı bulunması durumunda,davaların birleştirilmesine karar verilir. (HMK m.166/1). Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması, ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda bağlantı var sayılır (HMK m, 166/4).

Dava dosya birleştirme nedir?

1-) Davaların birleştirilmesi Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar. (2) Davalar, ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir.

Tefrik edilen dosya ne olur?

Tefrik, emlak terminolojisinde ise apartmanlara ait olan arsa tapularının kat mülkiyetine dönüştürülmesini ifade eder. Son yıllarda sıkça karşımıza çıkan bu uygulama, apartman kat maliklerinin hisseleri oranında tapularını almalarını sağlar. Tefrik, kanunen koruyucu ve kişilerin yararına olan bir işlemdir.

Ara karar talebi ayırma ne demek?

Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için birlikte açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden karar verebilir.

Bağlantılı dava nedir?

1.(Ek: 10/6/1994-4001/18 md.) Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm,diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır. 4.Bağlantılı davalar, değişik bölge idare mahkemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar Danıştaya gönderilir.

Derdestlik nedir HMK?

Derdestlik aynı davanın daha önceden açılmış ve devam eden halidir ve bu durum HMK’da artık bir dava şartı olarak belirtilir. Bir diğer anlatımla bir davanın derdest olması o dava hakkında henüz karar verilmemiş ve kesinleşmemiş anlamına gelmektedir.

Karar türü birleştirme nedir?

İçtihadı birleştirme kararları, Resmî Gazete’de yayınlanan, benzer konularda bağlayıcı niteliği bulunan, daireler arası yorum farklıları sonucu ortaya çıkabilecek görüş ayrılığının hukuk güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek için belirli bir içtihadın benimsendiği kararlardır.

Bağlantılı davanın koşulları nelerdir?

İki veya daha fazla dava arasında bağlantının varlığından söz edebilmek için bunların aynı maddi veya hukuki sebepten kaynaklanmış olması yanında bu davaların biri hakkında verilecek kararın, diğerinin veya diğerlerinin sonucunu etkileyecek nitelikte bulunması gerekmektedir.

Mahkemede tefrik kararı ne demek?

Tefrik, temelde parçalara bölmek ya da ayırmak anlamına gelir. Genellikle hukukta kullanıldığında ise davaların ayrılması ve davalar ile ilgili işlemlere ayrı ayrı devam edilmesini ifade eder. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan bir terimdir.

Islam hukukunda tefrik ne demek?

İslam hukuku tarafından kabul edilen boşanma sistemi dörde ayrılmaktadır: talak, tefviz-i talak, muhala’a ve tefrik. Hukuken kabul edilen bir takım sebeplerin varlığı halinde evlilik birliğinin kadının talebi üzerine hâkim kararı ile sona erdirilmesine tefrik adı verilir.

Mahkemede dosya ayrılması ne demek?

Davalı taraf davayı yenileyebilir mi?

4- Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, eski davanın devamı sayılır.