Dava değeri dava şartı mıdır?

Dava dilekçesinde “Dava değeri” yazılmamış olsa bile hâkimin bunu re’sen saptaması , alınacak harç miktarının tesbiti bakımından şart olduğundan, dava değeri gösterilmediğinden davanın usulden reddine karar verilemez.. Çünkü, bunların tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılacağına dair bir yasal düzenleme …

Dava ne demek dini?

Sözlükte “çağırmak, seslenmek, dua etmek, getirilmesini istemek” anlamlarına gelen da’vâ (çoğulu deâvî, deâvâ), fıkıh terimi olarak bir kimsenin başka bir kimseden hâkim huzurunda hakkını istemesini ifade eder (Mecelle, md. 1613) Buradaki “hak” kelimesiyle hem hakkın tesbiti ve temini, hem de haksız taleplere karşı …

Medeni yargıda özel mahkemelerin kurulmadığı yerlerde hangi mahkeme özel mahkeme olarak görev yapar?

Asliye Hukuk Mahkemesi Nedir? Asliye hukuk mahkemesi; özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla görevli asıl mahkemedir (6100 sayılı HMK m.2). Asliye hukuk mahkemeleri, tek hakimli olup her yargı çevresinde (adliyede) kurulması zorunlu mahkemelerdendir (5235 sayılı Kanun m.5).

Dava neye denir?

Dava, bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılmasıdır. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunmayan) ve feri (asıl davanın teferruatından olarak, diğer bir şey hakkında hüküm verilmesinin istenilmesi) olur.

Dava adamı olmak ne demektir?

Dava adamı; inandığı değerleri hayatının her anında öncelikle yaşayan ve yaşatılması için çabalayan insandır. Dava adamı; Hak uğruna yaptığı mücadelede önüne çıkan engeller karşısında yılan ve mücadeleden vazgeçen değil tam tersine her engelle birlikte mücadele azmini arttıran insandır.

Ne kadar süre içinde sunulan dava dilekçesinde belirtilen hataların tekrarlanması veya eksikliklerin tamamlanmaması durumunda dava reddedilir?

6100 Sayılı HMK’nın 119/2. maddesi “Birinci fıkranın ( a ), ( d ), ( e ), ( f ) ve ( g ) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.” hükmünü içermektedir.