Dar mükelleflerin tevkif suretiyle vergilendirilmiş aşağıdaki gelirlerinden hangisi için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü vardır?

Dar mükellefiyette; Dar mükellef gerçek kişiler ticari kazançları ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançları ile tevkif suretiyle vergilendirilmemiş serbest meslek kazançları için yıllık beyanname vermek zorundadır.

Bir şirket ne kadar vergi öder?

Limited şirketlerde ” oranında kurumlar vergisi ödersiniz. Ortaklar/ortak kardan pay almak isterse bu durumda da oranında vergi ödemesi gerekir. 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL fazlası @ oranında gelir vergisi ödemeniz gerekmektedir.

Sosyal yardımlardan gelir vergisi kesilir mi?

Sonuç olarak, raporlu olduğu dönemde geçici iş göremezlik ödeneği alan işçiye işverence yapılan yardımlar için ücret bordrosu düzenlenmesi gerekmekle birlikte gelir vergisi kesintisi yapılmayıp sadece damga vergisi kesilmesi yeterli olacak. İşveren, işçisine yaptığı para yardımını gider olarak gösterebilecek.

Ödediğim vergileri nasıl görebilirim?

İnteraktif Vergi Dairesine www.ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Hangi gelirler beyan edilir?

Ücret Gelirleri İçin 2021 Yılı Beyanname Yükümlülüğü

 • Ticari kazançlar,
 • Zirai kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Gayrimenkul sermaye iratları,
 • Menkul sermaye iratları,
 • Diğer kazanç ve iratlar.

2020 gelir vergisi yüzde kaç?

2020 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

22.000 TL’ye kadar 15%
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası 27%
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası 35%

Limited şirket mi şahıs şirketi mi?

Limited şirketin şahıs şirketine göre en büyük avantajı yapısının daha sağlam olmasıdır. Ayrıca limited şirketteki roller çeşitli ve daha belirliyken şahıs şirketinde tüm sorumluluk tek bir kişidedir. Ayrıca şirkettekiler kendi aralarında kurdukları sözlü veya yazılı ortaklığın kurallarına tabidir.

Maaş ikramiyeden vergi kesilir mı?

İkramiye: Yukarıda yapılan ücret tanımından anlaşılacağı üzere, işverene farklı isimlerle de olsa bir fayda (kazanç) sağlayan ödemelerin tamamı ücret olarak değerlendirilir. Dolayısı ile temel ücretin üzerine eklenerek vergiye tabi tutulur. Aynı şekilde bu ödemeler üzerinden sosyal güvenlik primi de hesaplanmalıdır.

Dar mükelleflerin tevkif suretiyle vergilendirilmiş aşağıdaki gelirlerinden hangisi için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü vardır?

Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde yer alan diğer ücretler hariç) için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir. Dar mükellefiyette; Dar mükellef gerçek kişiler, tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için beyanname vermeyeceklerdir.

Hangi ücretler gelir vergisine tabidir?

Gelir Vergisi Kanunda gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

 • Ticarî kazançlar,
 • Ziraî kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Gayrimenkul sermaye iratları,
 • Menkul sermaye iratları,
 • Diğer kazanç ve iratlar.

Sendika kesintisi damga vergisi kesilir mi?

hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, kendisinden sendika üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, kesintinin yapıldığı her ay için ödenen 5 YTL tutarında sendika ödeneğinin, 5473 sayılı Kanun uyarınca damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaması nedeniyle ücret matrahına da dahil edilmemesi gerekmektedir.

Dar yükümlü gerçek kişiler aşağıdaki kazanç ve iratlardan hangisi için yıllık beyanname verirler?

Ancak, dar mükellef gerçek kişiler ticari kazançları ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançları ile tevkif yoluyla vergilendirilmemiş menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ve serbest meslek kazançları için yıllık beyanname vermek zorundadır.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler kimlerdir?

Tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verirler. Aynı şekilde, şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerine ait olmak üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler de beyanname vermek zorundadırlar.

Hangi ücret beyanname ile bildirilmek zorundadır?

Ancak, 2020 yılından itibaren geçerli olan düzenlemeyle birlikte, belli bir tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşan tek veya birden fazla işverenden alınan ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi zorunluluğu getirildi.

Gelir vergisinde ücret unsurları nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde ücret; “işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler” olarak tanımlandıktan sonra, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat.

Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar 2021?

Asgari Ücret – 2021

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 187,82
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31
DAMGA VERGİSİ% 0,759 27,15
KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

Işçi sendika aidat kesintisi nasıl hesaplanır?

Maddi olay tarihinde yürürlükte bulunan mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre “İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, bir günlük çıplak ücretini geçemez”. Sendika tüzüğüne göre de üyelik aidatı bir aylık çıplak ücretin 1/30’u oranındadır.