Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bileşenleri Nelerdir?

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bileşenleri Nelerdir?

Coğrafi Bilgi Sistemi, büyük hacimli coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması sisteminden oluşmaktadır.

Birçok bilim dalı tarafından kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (Şekil 1.4.4) beş bileşenden oluşmaktadır

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bileşenleri Nelerdir?
Şekil 1.4.4 CBS yöntemiyle verilerin haritaya aktarılması

1. Donanım: CBS, her şeyden önce bir bilgisayar sistemidir. Bilgisayar ve yan ürünleri, bu sistemin donanımını oluşturmaktadır.

2. Yazılım: Coğrafi bilgileri depolamak, analiz etmek ve görüntülemek için gerekli programların tümüdür.

3. Veri: Herhangi bir araştırmada, sonuca ulaşabilmek için gereken bilgilerin tümü verileri oluşturmaktadır. Bu anlamda veri, CBS’nin önemli bileşenlerindendir. Veriler, gerekli kaynaklardan toplanmakta ya da hazır bilgiler satın alınmaktadır.

4. İnsan Kaynakları: CBS’nin her aşamasında insana ihtiyaç vardır. Veri toplanması, yazılımın ve donanımın amaca uygun kullanımı, bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

5. Yöntemler: CBS’nin çalışmasını sağlayan kurallar ve bu kuralların birbiriyle ilişkisini düzenleyen sistemdir. Bu kurallar, her kurum için farklılık gösterebilmektedir.

Belediye, mühendislik uygulamaları, ormancılık, tarım, arazi kullanımı, rekolte tahmini, çevre, hidroloji, su kirliliği, jeoloji, ulaşım, navigasyon sistemleri, planlama, arkeoloji ve askerî uygulamalar CBS’nin kullanıldığı alanların başlıcalarıdır.