Çıraklar ve stajyerler iş kanunu uyarınca işçi olarak kabul edilir mi?

Hukukumuza göre çıraklar işçi niteliği taşımazlar. Çıraklar öğrenci statüsünde olup, işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmezler. İşyerlerinde staj yapan stajyerlerle ücret karşılığında belirli bir iş görmek üzere iş akdi kurulmadığından bunlar işçi sayılmazlar.

İş hukukunun temel kavramları nelerdir?

İş hukukunun en temel kavramları işçi, işveren ve işyeri olmakla beraber 4857 sayılı İş Kanunu çırak, stajyer, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri ve işletme gibi kavramları da barındırmaktadır.

Kimler işçi sayılmaz?

maddeye göre İş Kanunu kapsamı dışında kalan işler şu şekilde belirlenmiştir:

  • -Deniz Taşıma İşleri.
  • -Hava Taşıma İşleri.
  • -50 ve 50’nin altında işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri.
  • -Aile Ekonomisi.
  • -Ev Hizmetleri.
  • -Çıraklar.
  • -Sporcular.
  • -Rehabilite Edilenler.

Stajyerler iş kanununa tabi mi?

Stajyerler hakkında bir yasal düzenleme mevcut bulunmamaktadır. Bu kişiler İş Kanunu’ ndan, Sendikalar Kanunu’ ndan ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’ ndan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’ ndan yararlanamazlar.

Çıraklar ve stajyerler işçi olarak kabul edilirler mi?

İş kanunu kapsamında yer almayan çırak, stajyer ve geçici iş ilişkisi kapsamında çalışan işçiler otuz işçi sayısına dahil edilemez.

Kalfa işçi midir?

Mesleki Eğitim Kanunu’na göre çıraklar, iş yerinde çalışan işçi sayısına dâhil edilemez, bunlar hakkında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uygulanmaz. Usta ve kalfalar ise bir iş sözleşmesine istinaden ve işverene bağımlı olarak çalıştıklarından işçi durumundadırlar.

Iş hukuku kavrami nedir?

İş Hukuku iş ilişkisini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Yukarıdaki açıklamalarımızın ışığı altında İş Hukuku’nu, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı bir başkası (işveren) için ve ona bağlı olarak çalışanlar (işçi) ile bunların arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz.

Iş hukukunun temel amacı nedir?

İş hukukunun amacı İş hukukunun ortaya çıkış amacı işçinin korunmasıdır. İş hukukunda borçlar hukukundaki soyut sözleşme taraflarının yerini somut olarak işçi ve işveren almaktadır. Borçlar hukukundaki geniş sözleşme serbestisi, iş sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçiyi korumaktan uzak kalmıştır.

İş Kanunu kimleri kapsar?

Çalışan ve işverenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenleyen, belirli kurallara bağlayan kanuna 4857 sayılı iş kanunu deniliyor. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu kanun hükümleriyle bağlı oluyorlar.

Çırak ve stajyerler işçi sayılır mı?

Yargıtay Kararı İş kanunu kapsamında yer almayan çırak, stajyer ve geçici iş ilişkisi kapsamında çalışan işçiler otuz işçi sayısına dahil edilemez.

Çıraklar iş kanununa tabi mi?

4857 sayılı İş Kanunu 4857 sayılı İş Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 4857 sayılı yasanın ve 6331 sayılı yasanın ilgili hükümleri hariç, çıraklar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.