Çiftçiler nasıl vergilendirilir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesine göre gerçek usulde vergilendirme şartlarını taşımayan çiftçilerin zirai kazancı, hasılatları üzerinden tevkifat yapılarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermez.

Çiftçiler vergi oder mi?

Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, tevkifat usulü ile vergilendirilirler ve bu kazançları için ayrıca beyanname vermezler. Gerçek usulde vergilendirilecek çiftçiler, işletme hesabı veya bilanço hesabına göre defter tutabilirler.

Çiftçilerin gerçek usulde vergilendirme koşulları nelerdir?

Gerek şahsi işletmesi gerekse dahil bulunduğu ortaklıklar müstakilen işletme büyüklüğü ölçüsünün altında kaldığı halde kendisine ait işletmenin ve ortaklıklardaki payların toplamı bu ölçüyü aşan çiftçiler gerçek usulde vergilendirilir. Payları toplamı ölçüleri aşmayan diğer ortaklar tevkifat yoluyla vergilendirilirler.

Çiftçi ne kadar vergi verir?

Yani çiftçi adına ödenen toplam vergi tutarı 20 TL olacaktır. Diğer taraftan gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler, elde ettikleri zirai kazançlarını yıllık beyanname ile beyan edip bu kazançları üzerinden hesapladıkları gelir vergisini (tarifeye göre , , ‘ veya 5 oranında) ödemektedirler.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre zirai kazançlar hangi usule göre vergilendirilir?

Gelir Vergisi Kanunun 54. mad desinde yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) …

Zirai kazançlar hangi işlerden elde edilir?

Arazi, göl, nehir bölgelerinde yapılan ekim, bakım, dikim, üretme, yetiştirme, ıslah işlemleri ya da doğrudan doğadan faydalanılarak yapılan orman, hayvan ve balıkların avlanması, satılması ve bu ürünlerden faydalanılması faaliyetleri zirai faaliyet olarak isimlendirilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununa göre kimler çiftçi sayılır?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre; zirai faaliyet ile uğraşan gerçek kişiler ile adi ortaklıklar çiftçi sayılır. Adi ortakların, zirai kazançtan dolayı aldıkları kar payı, şahsi zirai kazanç hükmündedir. Kollektif, adi ve eshamlı komandit şirketler, zirai faaliyetle uğraşsalar dahi çiftçi sayılmazlar.

Zirai kazançlar il komisyon üyeleri kimlerdir?

Madde 4 – Zirai Kazançlar İl Komisyonu Valinin başkanlığında Defterdar, Gelir Müdürü, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürü, il merkezindeki T.C. Ziraat Bankası şube müdürü ve seçilmiş üç üyeden oluşur.

Çiftçi işletme defterini kimler tutar?

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 213 üncü maddesinde, zirai kazanç elde eden mükelleflerin çiftçi işletme defteri tutacağı ifade edilmiş olup, bu mükelleflerin isteğe bağlı olarak bilânço esasına göre defter tutabilmeleri Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiştir.

Çiftçi KDV öder mi?

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: Anılan Kanunun 17/4-b maddesinde ise, GVK.nuna göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Vergiye tabi gelirin özellikleri nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, vergiye tabi gelirin beş niteliği bulunmaktadır. Bunlar, gelirin kişisel, yıllık, safi, gerçek ve genel olmasıdır.