Çek yazan ölürse ne olur?

Ayrıca çek üzerinde yer alan herhangi bir kabul kaydı da faiz koşulu gibi yazılmamış sayılır. Çekin tedavüle çıkarılmasından sonra, düzenleyenin ölümü, medenî haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflası çekin geçerliliğini etkilemez.

Şahsa çek nasıl yazılır?

Çek üzerinde alıcının adı da açık bir şekilde yer almalıdır. Eğer çek bir tüzel kişiye veriliyorsa, çek tüzel kişinin adı ile doldurulmalıdır. Gerçek kişiye verilecek çeklerde ise alacaklının adının ve varsa ünvanının yazılması yeterli olacaktır.

Bankalara ibraz edilen bir çekin karşılıksız kalması halinde bankanın her bir çek yaprağı için kanunen ödemekle yükümlü olduğu tutar ne kadardır?

1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, 2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak altıyüz Türk Lirasını, ödemekle yükümlüdür.

Karşılıksız çekler ne olacak?

Karşılıksız çek cezası karşılıksız her bir çek yaprağından az olmamak üzere 1500 güne kadar adli para cezasıdır. Bu adli para cezası ödenmediğinde koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmadan doğrudan hapis cezasına çevrilir.

Hamiline yazılan çek ciro edilir mi?

İlgili maddeye göre hamiline yazılı kıymetli evrakın devri için yalnızca zilyetliğin devri yeterli görülmüştür. Zilyetliğin devri dışında başkaca bir şart aranmamıştır. Hamiline yazılı bir çekin ciro edilmesi durumunda çekin hukuki niteliği değişmeyecektir.

Şirket çeki şahsa kesilir mi?

Şahıs işletmeleri, çeke bir ticaret şirketi gibi yazılamaz. Örneğin, lehdar kısmına yazılan ” Doğa Spor”, ” Nehir Giyim” gibi, tüzel kişi olduğu anlaşılamayan yada tüzel kişi olmayan ünvanlar geçerli değildir. Bu şekilde yazılan çekler de geçersiz olacaktır.

Karşılıksız çeke karşı ne yapılır?

Bu durum sonrasında çeki düzenleyen kişi, elinde bulunan bütün çek yapraklarını ait oldukları bankaya iade etmekle yükümlüdür. Bu kararın kaldırılması ve bireyin yeniden çek düzenleme hakkına kavuşabilmesi için; çekin karşılıksız çıkan kısmının ve gecikmeden dolayı hesaplanan faizin ödenmesi gereklidir.

Ödenmeyen çek kaç yılda düşer?

13.5. Çekte Zamanaşımı Çek borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvurma hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren “üç yıl” geçmekle zamanaşımına uğrar (TTK m.814/2).