Bordro imzalamak ne demek?

Yasanın ücret hesap pusulası olarak tanımladığı bu belgenin uygulamadaki adı bordrodur. İşverence işçiye imzalatılan bu belge, iş yeri kayıtlarına geçmekte ve herhangi bir anlaşmazlıkta ve yargı sürecinde delil olmaktadır. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.

Bordro ve hesap pusulası aynı mı?

Ücret Bordrosu ile Hesap Pusulası Aynı Şey Değildir. Fakat ücret bordrosunun dayanağı 5510 Sayılı Kanun olmakla birlikte hesap pusulasının dayanağı 4857 Sayılı Kanundur.

Işçi ikramiyeden gelir vergisi kesilir mi?

Örneğin, çalışanlara yılda bir maaş ikramiye verilmesi ya da bir satış müdürünün yaptığı ciro ve şirketin yıllık toplam gelirine oranla yapılan bir hesaba dayanan ikramiye ödemesi bunun ücret olma mahiyetini değiştirmemektedir. Dolayısı ile temel ücretin üzerine eklenerek vergiye tabi tutulur.

Bordro ne zaman imzalanır?

Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

Maaş bordrosunun altına ne yazılır?

“102/e-5 İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının …

Bordro nasıl imzalanır?

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafından gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

Ücret hesap pusulası ne demek?

Cevap:İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. …

Ücret hesap pusulası ne işe yarar?

Ücret hesap pusulası İş Kanunu’nda kendine yer bulmuş bir kavramdır. Buna göre ücret hesap pusulası; işverenin işyerinde işçiye yaptığı ödemelerde ya da banka kanalıyla yaptığı ödemelerde işçiye verdiği ve ücret hesabını gösteren imzalanmış veya işyerinin özel işaretini içeren bir evraktır.

Işçilerin gelir vergisini kim öder?

Vergi sorumlusu sıfatını taşıyan işveren, işçiye ödeyeceği ücretten devlete ait gelir vergisini keser ve bu kesintiyi devlete yine kendisinin verdiği bir muhtasar beyanname ile öder.

https://www.youtube.com/watch?v=y9QKJhYf_Q8

Bordro imzalamak ne demek?

İşverence işçiye imzalatılan bu belge, iş yeri kayıtlarına geçmekte ve herhangi bir anlaşmazlıkta ve yargı sürecinde delil olmaktadır. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.

Personel özlük dosyası kaç yıl saklanır?

Bu açıdan özlük dosyasının içerisindeki belgelerin saklanma süreleri önem taşır. 5510 sayılı Kanuna göre belge saklama süresi, belgenin ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl, kamu idarelerinde ise otuz yıldır.

İşveren işçiye maaş bordrosu vermek zorunda mı?

4857 sayılı İş Kanununa göre, “işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır” (m.37).

Maaş bordrosunun altına ne yazılır?

“102/e-5 İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının …

Bordro nasıl imzalanır?

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafından gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

Işveren hangi durumda kayıtlarını 15 yıl saklar?

Buna göre; “İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.

Özlük dosyasını kim saklar?

İş Kanununa göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası tutmak zorundadır. İşveren bu dosyada İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek durumundadır.

Maaş bordrosu her ay imzalanır mı?

E-İmza İle Ücret Bordrosu Uygulamada banka kanalı ile ücret ödemesi yapılan iş yerlerinin de yukarıda belirtilen Kanunlar gereği işçilerden (ileride çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemek adına) her ay düzenli olarak ücret bordrolarında imza alındığı yaygın bir şekilde görülmektedir.

Maaş bordrosunu kim imzalar?

Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda işçinin imzasının yanında işveren ya da müdürünün imzası ve bordroyu düzenleyen çalışanın imzasının yer alması gerekmektedir. Bununla birlikte ilgili kanuna göre; Hizmet erbabının adı, soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mührü Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası

Maaş bordrosu nedir nereden alınır?

Maaş Bordrosu Nereden Alınır? Kamu kuruluşlarında çalışan kişiler maaş hakkında bilgileri Maliye Bakanlığının kuruluşlarından alabilme imkanına sahip olmaktadır.