Borçlar Kanunu neyi düzenler?

Borçlar hukuku, bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur.

Borçlar hukukunun temel kavramları nelerdir?

Borç ilişkisi, alacaklı ve borçlu arasında bir veya birden çok alacak hakkını, bir takım yenilik doğuran hakları, bir takım fer-i hakları, bir takım düzenleme haklarını, bir takım yan yükümlülüklerini, borcun zaman aşımından doğan borçları, külfetleri, yararlanma haklarını içine alan bir kavramdır.

Borçlu nedir hukuk?

Borç ise, bir şahsı diğer bir şahsa karşı bir edimi yerine getirme yükümlülüğü altına sokan hukuki bağdır. · Borçlu: alacaklıya karşı bir edimde bulunma yükümlülüğü altına giren kişidir. · Edim: alacaklının borçludan isteyebileceği bir davranıştır. Edimin konusu bir şeyi vermek, yapmak ya da yapmamaktır.

Borçlar Hukuku eksik borçlar nelerdir?

Eksik borçlar, borçlu tarafından rızaen yerine getirilmediği takdirde alacaklı tarafından dava ve cebri icra yoluyla takip edilemeyen borçlardır. Borçlu borcu kendiliğinden yerine getirirse, gerçek bir ifa söz konusu olur ve borçlu ifa etmek zorunda olmadığını sonradan öğrenmiş olsa dahi ifa ettiği borcunu geri alamaz.

Türk Borçlar Kanunu uyarınca kusursuz sorumluluk halleri nelerdir?

Yeni Borçlar Kanunu’nda Kusursuz Sorumluluk Halleri

  • Genel Olarak.
  • Hakkaniyet Sorumluluğu:
  • Özen Sorumluluğu:
  • Özen sorumluluğu TBK’da i) Adam Çalıştıranın Sorumluluğu, ii) Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu, iii) Yapı Malikinin Sorumluluğu olmak üzere üçe ayrılarak düzenlenir.

Yeni Borçlar Kanunu eski sözleşmelere uygulanır mı?

Yeni Türk Borçlar Kanununda; sözleşme ve/veya borçlarda temerrüt, sona erme ve tasfiye konularında; 818 sayılı Yasadan farklı emredici hükümler varsa; bu hükümler 01.07

Borcun sona erme halleri nelerdir?

Böylece sözleşme ortadan kalkar. Buna karşılık dar anlamda borcu sona erdiren sebepler; ifa, ifa imkânsızlığı, ibra, süreli sözleşmelerde sürenin dolması, yenilme, takas, zamanaşımı ve borçlu ve alacaklı sıfatlarının birleşmesidir.

Borcun kaynağı nedir?

Borcun kaynakları, taraflar arasında bir borç ilişkisi doğmasına yol açan olaylar, olgulardır.

Borcun sebepleri nelerdir?

Borcun Sebebi

  • B alacaklı, A borçlu olarak (A ve B) borcun taraflarını;
  • Ödünç alınan parayı ödeme (ifa), borcun konusunu;
  • A’nın ödemekle yükümlü olduğu 500 YTL ise borcun mahallini;
  • A ile B arasındaki karşılıklı irade beyanına dayanan karz akdi ise borcun kaynağı anlamında borcun sebebini oluşturmaktadır.

Eksik borçlar nelerdir?

Hukuk sistemimizde borçlunun borcunu yerine getirmesi için alacaklının zorlamasına izin vermediği borç türüne “eksik borç” denmektedir. Borçluyu ifaya zorlama yollarının hiçbirine başvurmanın hukuken mümkün olmadığı, borçlunun borcunu ödemeyebileceği borç türleridir.

Eksik borçlar nelerdir örnek?

Borcun doğumu anında eksik borç olarak nitelendirilen borçlardır. Bu borç türüne örnek olarak kumar ve bahisten doğan borçları, evlenme simsarlığından doğan ücret borçlarını, ahlaki ödevlerden doğan borçları, sözleşmeden doğan borçları ve malikin iyiniyetli zilyet karşısındaki borcunu verebiliriz.