Bireysel başvuru hangi işleme karşı yapılır?

Bir yasama işleminin, temel hak ve özgürlüğün ihlaline neden olması durumunda, bireysel başvuru yoluyla doğrudan yasama işlemine değil ancak yasama işleminin uygulanması mahiyetindeki işlem, eylem ve ihmallere karşı başvuru yapılabilecektir.

Anayasa Mahkemesinde Esas itibariyle bireysel başvuru talepleri hakkında karar veren daireler kaç üyeden oluşur?

MADDE 22- (1) Mahkemede, bireysel başvuruları karara bağlamak üzere bir başkanvekili başkanlığında altışar üyesi olan iki bölüm bulunur.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu?

Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur.

Ülkemizde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı hangi düzenleme ile tanınmıştır?

Bilindiği üzere Anayasa (m. 148/III) ve 6216 sayılı Kanun’a (m. 45/I) göre, kamu gücünün bir işlemi nedeniyle “Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında herhangi birinin” ihlal edildiğini iddia eden “herkes” bireysel başvuru hakkına sahiptir.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru harcı nereye yatırılır?

Başvuru ücreti Maliye veznelerine yatırılabilir. Ayrıca başvuru, doğrudan Anayasa Mahkemesine yapılıyorsa aynı anda başvuru ücreti de ödenebilir. Mazeretim sebebiyle süresi içinde başvuruda bulunamadım.

Bireysel başvuru harcı nedir?

Bireysel başvuru harcı 2019 yılı için 364,60 TL. Olarak belirlenmiştir.

Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Savciligi gorevi kim tarafindan yerine getirilir?

Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yerine getirilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar.

Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesini yapmak hangi avrupa insan Mahkemesi organın görevidir?

Anayasa Mahkemesi, kabul edilebilirlik kriterlerine dair mevzuat hükümlerini yorumlarken, niteliği itibarıyla uygun düştüğü ölçüde AİHM’in ve bireysel başvuru yolunu tanıyan diğer ülke mahkemelerinin uygulamalarını da göz önünde bulundurmuştur.