Bir para alacağından belirli bir süre yoksun kalma karşılığı vadeye kadar işletilen faize ne denir?

Hukuki açıdan faiz; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi gereken karşılıktır, tazminattır. Temerrüt Faizi diğer adıyla geçmiş günler faizi; para borcunu vadesinde ödemeyerek temerrüde düşen borçlunun ödemesi gereken bedel olarak tanımlanabilir.

Faiz alacağının ana paraya bağlı fer’i bir hak olmasının hukuki sonucu nedir?

Fer’i nitelikteki faiz alacaklarının hukuki durumu asıl alacağın kaderine bağlı haklardandır. Türk Borçlar Kanunu 131. maddesi uyarınca asıl alacak sona erdiği takdirde bağlı hak ve borçlarda sona ermiş olur. Bunun doğal sonucu olarak da asıl alacak sona erdiğinde faiz borcu da sona erer.

Ticari işlerde faiz anaparayı geçebilir mi?

Aslında ticari işlerde kural olarak bileşik faiz yürütülemez; ancak bu kuralın istisnası olan TTK m.8/2 hükmü gereğince “Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde …

Ticari faiz hangi durumlarda istenir?

Ticaret kanununun 20.maddesine göre tacir olan veya olmayan bir kişiye,ticari işletmesi bağlamında bir iş ya da hizmet görmüş olan tacir ,verdiği avanslar ve yaptığı giderler için ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır.

Icra takibinde hangi faiz uygulanır?

a) FAİZ ORANI SÖZLEŞME İLE BELİRLENMİŞ İSE: Sözleşmede kararlaştırılmış olan faiz oranı icra takibine konu edilebilecektir. b) FAİZ ORANI SÖZLEŞME İLE BELİRLENMEMİŞ İSE: Faiz oranı yıllık %9 olarak belirlenecektir. Ancak borç konusu iş ticari iş niteliğinde ise yıllık oran %19.5 olarak belirlenecektir.

Gecikme faizi ne olmalı?

Faiz oranı, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olmalıdır.

Yasal faiz oranı ne kadar?

Kanuni faiz: Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.

Faize faiz uygulanır mı?

Yargıtay, faize faiz yürütülemeyeceğine karar verdi. Yargıtay 10. Süresinde ibraz edilmeyen çek yazılı delil başlangıcı niteliğinde sayıldığından, bu belge ile temerrüt oluşmadığı için keşide tarihinden itibaren değil, takip tarihinden itibaren yasal faiz istenebilir. Faize faiz yürütülemez.”

3 aydan aşağı olmamak üzere faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi halinde hangi tür faiz söz konusu olur?

Mevduat Faizi ; Bankaların vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faizdir. TTK M. 8/2 : Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir.

Ticari faiz oranı nedir?

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 8. maddesinin 1. bendi kapsamında ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenebilmektedir. Buna göre, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na gereği faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse, faiz oranı yıllık %9 olarak dikkate alınır.

Ticari faizlerde bir yıl kaç gün?

Basit faiz hesaplamalarında eğer bir yıllık süre 365 gün alınırsa buna “gerçek faiz”, 360 gün alınırsa buna da “pratik faiz” veya “ticarî faiz” denir. Yılın 360 gün alınması halinde, her ay 30 gün sayılır ve özellikle vadenin belirsiz olduğu faiz hesaplarında pratik kolaylık sağlar.