Belirli süreli iş sözleşmesi hangi durumlarda Belirsize döner?

“Belirli süreli hizmet sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, fesih bildiriminde bulunulmasına gerek olmaksızın, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Belirli süreli sözleşme, süresinin bitiminden sonra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.

Iş sözleşmesi ne zaman sona erer?

İş sözleşmesi işçinin ölümü ile sona erer. Mirasçıların veya işverenin ayrıca fesih bildiriminde bulunmasına ihtiyaç yoktur. İşçinin ölümü kanundan doğan bir sona erme nedenidir. İşverenin ölümü kural olarak iş sözleşmesini sona erdirmez.

Belirli süreli iş sözleşmesinin süresi ne kadardır?

O nedenle de, belirli süreli iş sözleşmesi en az 1 gün için düzenlenebilir. Ama belirli süreli iş sözleşmesi 10 yıldan uzun süre için imzalanmışsa, sözleşmenin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra isteyen taraf, 6 ay önceden karşı tarafa bildirmek şartıyla iş sözleşmesini istediği zaman feshedebilir.

Sözleşme süresiz olur mu?

Özetle, sözleşme işin niteliğine göre bir süreye tabi olabilir. Bu süre 3 ay da olabilir, 1 yıl da, 5 yıl da. İşçi ile işverenin kendi iradeleri ile belirli süreli iş sözleşmesi kurmaları mümkündür, ama süreyi belirlemek konusunda işin niteliğine bağlıdırlar.

Belirli süreli bir iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadan üst üste yapılırsa ne olur?

Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Aksi durumda iş sözleşmesi en baştan belirsiz süreli olarak dikkate alınır.

Iş sözleşmesi hangi sebeplerle sona erer?

İş sözleşmelerini sona erdiren başlıca genel sebepler; “ölüm, tarafların anlaşması ve belirli sürenin dolması” dır. İş sözleşmelerinin unsurlarından biri olan, “bağımlılık unsurunu” gereği, iş görme edimini bizzat taahhüt eden işçinin ölümü halinde, iş sözleşmesinin sona ermesi doğal bir sonuçtur.

Iş sözleşmesi nasıl sona erer?

Belirli süreli iş sözleşmesinde sürenin dolması halinde iş sözleşmesi herhangi bir ihbar ve fesih bildirimine gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Taraflar, sözleşmenin sona erme tarihinden belli bir süre önce sözleşmeyi yenilemek istemeyen tarafın karşı tarafa bildirimde bulunmasını kararlaştırabilirler.

Belirli süreli iş sözleşmesi nasıl sona erer?

Belirli süreli iş sözleşmesi genel olarak şu hallerde sona erer:

  1. İşçinin ölmesi halinde sona erer. Ancak işveren ölmüşse mirasçılar işverenin hak ve yükümlülüklerine sahip olur.
  2. Sözleşmede yer alan belirli süre sona ermişse sözleşme sona erer.
  3. İkale yolu ile de sona erebilir.
  4. Fesih bildirimi ile sona erebilir.

Belirli süreli iş sözleşmesi otomatik uzar mı?

Belirli süreli sözleşmeler, onu geçerli kılan şartlar aynen korunarak en fazla bir kez yenilenebilir. Aksi durumda iş sözleşmesi en baştan belirsiz süreli olarak dikkate alınır. Belirli süreli iş sözleşmelerinin birden fazla yenilenme durumunda ise “esaslı neden” aranmaktadır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ne anlama gelir?

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir? İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı sözleşmelere belirsiz süreli iş sözleşmesi denilmektedir. Başka bir deyişle çalışanın ne kadar süre ile çalışacağı, yaptığı işin ne zaman sona ereceği gibi bilgiler açıkça yazılı bir şekilde kararlaştırılmadığı sözleşmedir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalamak zorunlu mu?

İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur. Sözleşme imzalamanız buna engel bir husus oluşturamaz. Sözleşmeler Kanunda yer alan düzenlemelere aykırı hususları içermez. Aksi durumda ise bunlar geçersiz kabul edilir.