Bankada kefalet ne demek?

Kefalet; kefilin borçlunun borçlarını yerine getirmemesinden doğan sorumluluğu alacaklı lehine kabul ettiğini gösteren sözleşmeye verilen isimdir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında kefalet sözleşmesi açıklanmaktadır. Kanunen geçerli olan bir borç üzerine kefalet sözleşmesinin hazırlanması gerekmektedir.

Kefalet ne borcudur?

Özet : Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu ol- mayı üstlendiği bir sözleşmedir. Kefilin sorumluluğu, öncelikle kefilin ödemekle yükümlü olduğu azami miktar ile sınırlıdır.

Birlikte kefalet ne demek?

a) Adi birlikte kefalet: Bu durumda birden fazla sayıda kefil, bölünebilir nitelikli borcun bir bölümü için kefil olmakta ve borç ödenmediği takdirde, kefillerden her biri kefil olduğu bölüm için adi kefil gibi, öteki kefillere ait bölümler içinde kefile kefil gibi sorumlu olmaktadırlar (BK. m. 488 c.1).

Müteselsil kefalet ne demek?

Müteselsil kefil, borcun ödenmesinde tıpkı borçlu gibi sorumluluğu olan kişidir. Hukuki açıdan bakarsak müteselsil, alacaklının direkt asıl borçluya başvurmadan kefil aleyhine takibe geçmesidir; bunu da “borçluların ortak sorumluluğu” olarak tanımlayabiliriz.

Banka kefillik kaç yılda düşer?

Türk Borçlar Kanunu’nun madde 598/3 düzenlemesi “Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.” şeklindedir.

Kefillik geri çekilir mi?

Borç henüz oluşmadan yani banka krediyi borçlunun hesabına yatırmadan önce kefil talep ederse, kefaleti ortadan kalkar. Fiilen işlem tamamlanmadan kişi vazgeçebilme hakkına sahiptir. Borçlu mevcut borcunu kapatır ya da zamanaşımı ile 10 yıllık süre tamamlanırsa, kefalet ortadan kalkar.

Kefilin borcu para ödeme borcu mudur?

Kefil, BK m. 589/b.1 (e BK m. 490) hükmünce öncelikle asıl borç ile borçlunun kusur veya temera rüdünün yasal sonuçları ile sorumludur. Kefil olunan ilişkinin konusu para borcu gibi bir değer sağlaa ma borcu ise, kefilin sorumlu olacağı asıl borç kefalet sözleşmesiyle güvence altına alınan bu para borcudur.

Kefalet nasıl bir borçtur?

Kefilin borcu fer’i (bağımlı) ve tali (ikinci derecede-yan) bir borçtur. Kefilin borcu asıl borcun varlığına ve geçerliliğine bağlı olur. Kefilin, asıl borçludan daha fazla bir mükellefiyeti ve daha ağır sorumluluğu ola- maz. Kefalet alacağı asıl alacaktan bağımsız olarak temlik edilemez.

Müteselsil kefalet nasıl yapılır?

Adi kefalet sözleşmesine göre, müteselsil kefalet sözleşmesi daha avantajlıdır. Şöyle ki, alacaklı asıl borçluyu takip etmeden müteselsil kefile başvurma imkanına sahiptir. Müteselsil kefalet sözleşmesinde, alacaklının ifada geciken asıl borçluya ihtar göndermesi ve bu ihtarın sonuçsuz kalması yeterlidir.

Müteselsil kefil borçlu nedir?

Müteselsil kefil, bir borcun ödenmemesi durumunda, borcu asıl borçlu yerine ödemek zorunda olan kefil için verilen addır. Müteselsil kefalette borçlulardan birisi, kendi payına düşen meblağdan fazla ödeme yaparsa alacaklıya halef olmaktadır. Böylece payını aşan kısım, diğerlerine rücu edebilmektedir.