Banka teminat mektuplarının hukuki niteliği nedir?

Teminat mektupları esasında bir kredi niteliği taşımaktadır. Teminat mektubunu veren banka, borçlunun edimini ifa etmemesi durumunda alacaklının uğraması muhtemel zararlarını karşılamayı taahhüt etmektedir.

Banka teminat mektubu devredilebilir mi?

Uygulamada teminat mektuplarının ne zaman zamanaşımına uğradığı da sorun yaratmaktadır. Teminat mektubu metninde “transferable” “devredilebilir” gibi ibarelerin yer alması halinde, banka devre başlangıçta muvafakat ettiğinden, bankanın yeni bir iznine gerek olmaksızın muhatap değişikliği mümkündür.

Teminat mektubuna tedbir konulabilir mi?

Banka teminat mektuplarının niteliğini oluşturan garanti sözleşmesinin tarafları; garanti veren olarak banka ile garanti alan muhataptır. Mahkeme kararıyla konulan ihtiyati tedbir bankanın teminat mektubu bedelini muhataba ödemesini durduracak tek hukuki imkândır.

Banka teminat mektubu kimlere verilir?

Teminat mektupları; bankaların yurt içinde ya da yurt dışında bulunan müşterileri lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben verdikleri garanti sözleşmesi niteliğindeki belgelerdir.

Teminat mektubu hangi kanunda?

Hukukumuzda teminat mektupları bağımsız bir garanti sözleşmesi olarak kabul edildiğinden ve garanti sözleşmeleri ile ilgili özel bir düzenleme bulunmadığından, teminat mektupları genel zamanaşımı hükmü 818 sayılı eski Borçlar Kanunu m. 125, yani 6098 sayılı Borçlar Kanunu madde 146’da yer alan on yıllık zamanaşımına …

Banka teminat mektubu kaybolursa ne olur?

Teminat mektubu kaybolursa ne olur? Teminat mektubu kayıp fakat muhatap Bankayı ibra etmiyor ise bu durumda mektubun muhatabın eline hiç ulaşmamış olduğundan dolayı hükümsüz olduğunun tespiti için dava açabilirsiniz. Teminat mektubunun iptali mümkün olmadığından hükümsüzlüğünün tespiti istenebilecektir.

Banka teminat mektubu ciro edilebilir mi?

İleride doğup doğmayacağı belli olmayan bir risk garanti edildiğinden, teminat mektupları kıymetli evrak (bono, çek, poliçe) gibi devir veya ciro edilemez. Ancak, aşağıda belirtilen şartlarla teminat mektubundan doğan alacak üçüncü bir şahsa temlik edilebilir.

Banka teminat mektubu masrafı nasıl hesaplanır?

Komisyon oranları yıllık olarak telaffuz edilir ve 3 er aylık, 6 şar aylık, veya yıllık tahsil edilir. Örneğin banka yıllık %3 komisyon oranı uyguluyorsa 100.000 TL’lik mektup için yıllık 100.000*3/100 = 3.000 TL yıllık komisyon ödenecektir.

Teminat mektuplarının içeriğini oluşturan unsurlar nelerdir?

Teminat mektuplarında borçlu, alacaklı ve bankanın temsil edildiği üç taraf vardır; Lehtar: Borcu ya da yükümlülüğü banka tarafından garanti altına alınan kişi ya da kurum, yani borçlu taraftır. Muhatap: Alacağı ya da yaptıracağı işi banka tarafından garanti edilen kişi ya da kurum, yani alacaklı taraftır.

Teminat mektubu kimler alabilir?

Teminat mektupları bankalar tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilir. Bu mektup herkes tarafından güvence belgesi olarak adlandırılıyor. Bu belge herhangi bir işin belirlenmiş olan şartlarda yapılacağını ve alınan bu borçların belirlenen sürelerde ödeneceğini gösterir.

Banka teminat mektubu nasıl alınır?

Teminat Mektubu almak için banka şubesine giderek başvuru yapmanız, başvurunuz sırasında Teminat Mektubunun amacını açıklamanız gerekir. Teminat Mektubu bankanın size garantör olmasını sağlayacağı için talebinizi birlikte çalıştığınız ve aranızda güven ilişkisi olan bankalarla yapmanız doğru bir tercih olacaktır.

Teminat mektubu muhatap kim?

Bankalardan başka yasalarda yasaklayıcı hükümler bulunmadıkça tüm gerçek veya tüzel kişiler garanti yükümlülüğü altına girebilir, teminat mektubu verebilirler. Banka uygulamasında kendisine hitaben garanti verilen kişiye “muhatap”, borçluya ise “lehtar” -lehine garanti verilen kişi- denilmektedir.