Bağışlar Vergiden Düşer mi?

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu’nun 9. maddesinde; “…..Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

TEV bağış gider yazılır mı?

“Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir.”

Limited şirketlerde neler gider olarak düşülebilir?

Ayrıca şirket adresiniz aynı zamanda eviniz ise bu kapsamda yapılan giderlerin yarısının gider olarak dikkate alınacağını belirtmeden geçmeyelim.

  • Neler gider olarak gösterilebilir?
  • Yemek giderleri.
  • Araç giderleri.
  • Fiş.
  • Personele yaptığınız ödemeler.
  • Ulaşım ve taşınma.
  • Telefon, internet, su, doğalgaz.
  • Kira ve aidat.

Birliklere yapılan bağışlar gider yazılır mı?

Bağış ise, kazancın sağlanmasıyla ilgisi bulunmayan, sosyal, dini ve vicdani sebeplerle yapılan bir gider türü olup, prensip olarak tüm bağış giderlerinin kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olması gerekir.

Öğrencilere verilen burslar vergiden düşer mi?

Öğrencilere verilen burslar, gelecekte yapılacak hizmetler karşılığını teşkil eden ücret ödemesi olarak kabul edilmekte olup, Gelir Vergisi Kanununun 28’inci maddesi uyarınca gelir vergisinden istisnadır.

Cep telefonu cihazı gider yazılır mi?

İşletmeye kayıtlı olan özel araç telefonları ve cep telefonlarına ilişkin haberleşme giderlerinin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. maddesine göre ticari …

Içki gider olarak yazılabilir mi?

Yazımızın önceki bölümlerinde değinildiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘Gider Ka bul Edilmeyen Ödemeler’ başlıklı 41 inci maddesinin 7 numaralı bendinde her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50’sinin gider kabul edilme yeceği düzenlenmiştir.

Belediye bağış gider yazılır mı?

e) Genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere okul, (Gelir vergisi mükellefleri için ayrıca cami) kreş, yurt, spor ve sağlık tesislerinin yapımı veya onarımı için şartsız olarak yapılan bağışların tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden …