Bağışın vergisi olur mu?

Kamu kuruluşlarına ve vergi muafiyeti tanınmış vakıflara yapılan bağışlar, vergiye tabi kazancın yüzde 5’ine kadar yapıldığında vergi matrahından düşülebiliyor.

Futbolcu transfer ücreti hangi vergiye tabi?

Çünkü, GVK.’nun geçici 91.nci maddesi ve 311 no.lu GVK. Genel Tebliği uyarıca, 1/11/2019 tarihinden önce imzalanmış olan sözleşmeler için, ödenen ücretler eski hükümlere yani % 15 vergi kesintisine tabi olacaktır.

Milli sporcular vergiden muaf mı?

Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara teşvik gayesiyle ödenen ödül ve ikramiyeler de gelir vergisi istisnası kapsamındadır (GVK Md. 29/3). Profesyonel sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler ise ücret olarak vergiye tabidir.

Bağışlar vergiye tabi mi?

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu’nun 9. maddesinde; “…..Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

Okul bağışı vergiden düşer mi?

faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı kurum kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilebilmektedir.

Sporcuların transfer gelirleri vergilendirilir mi?

Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatlerin vergilendirilmesi bunlardan birisidir. Spor kulüplerince, sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan her türlü ödemeler ücret sayılarak Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiye tabi tutulmaktadır.

Vergi planlamasının amaçları nelerdir?

Vergi Planlaması, bir ülkenin hükümeti tarafından öngörülen gelir vergisi kanunlarının ve kurallarının izin verdiği şekilde, mevcut tüm kesintiler, ödenekler, indirimler, eşikler vb. Vergi mükellefleri için etkin nakit akışı ve likidite yönetimine ve daha iyi emeklilik planları ve yatırım fırsatlarına yardımcı olur.