Bağımsız vergilendirme yetkisi sistemi nedir?

Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü olarak tanımlanır . Vergilendirme yetkisi, daha genel olarak, bireylere ve özel kuruluşlara vergi yüklemek ve bunu etkin icra (zorlama) güçleriyle uygulamak yetkisini gerekli kılar.

Yerel yönetim vergisi nedir?

Yerel vergi, yerel meclisler tarafından kabul edilen, yerel idarenin sınırları ile belirli, yerel bir bütçeye ayrılan ve vergilendirilebilir bir şey nedeniyle ödenen bir vergidir. Yerel idarelerin yetkileri, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde bu yetki az, bazı ülkelerde ise çok olabilmektedir.

Bir ülkede yerel yönetimlerin mali açıdan özerk bir gelir yapılanmasına sahip olabilmesi için hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Özerk bir yerel yönetimden bahsedebilmek için yerel yönetimlerin karar alma ve uygulama serbestisi olan bağımsız organlarının olması, yönetimler arasında dengeli görev ve gelir dağılımının olması ve her şeyden önemlisi mali kaynaklara ve harcama yetkisine sahip olması gereklidir.

Yerel yönetim birimlerine mülteci hizmetlerinde sorumluluk veren kanun nedir?

Merkezi idareye bağlı yapılanmalar yanında, yerel yönetimler de başta 5393 sayılı Belediye Kanunun Hemşehri Hukuku başlıklı 13. Maddesi olmak üzere çeşitli düzenlemelerden hareketle mültecilere hizmet sunumu açısından görevlendirilmiştir.

Vergilendirme yetkisi kim kullanmaktadır?

82 Anayasası’nda vergilendirme yetkisi, vergiyi koyma, kaldırma veya değiştirme yetkisi yasama organına ait olup, sınırlı da olsa Bakanlar Kurulu ‘da bu yetkiyi kullanabilmektedir.

Türkiye’de yerel yönetimlerin gelir kaynakları nelerdir?

Vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, fiyat (ücret gelirleri), taşınmaz mal gelirleri yerel yönetimlerin en önemli öz gelir kaynaklarıdır. Ceza gelirleri, faiz gelirleri, özel kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan yardımlar da yerel yönetimlerin diğer öz gelir kaynakları arasında sayılabilir.

Günümüzde yerel yönetimlerin sahip olması gereken özellikleri nelerdir?

Yerel yönetimlerin en genel özelliği; özerk ve tüzel kişiliklerinin olmasıdır. Kendilerine özgü bütçeleri olup, hak ve borç sahibi olabilir, kendi organları ile görevlerini yürütürler. Buna karşılık kendi gelirleri ile üstlendikleri görevleri yapmaları olanaklı değildir.

Yerel yönetim birimlerine neden ihtiyaç duyulmuştur?

– İktisadi Refah ve Yerel Yönetimlerin Rolü: İktisadi refahı gerçekleştirmek yönünden kamu ekonomisinin görevleri; kaynakların tahsisinde ve kullanılmasında etkinliğin sağlanması, adil gelir dağılımının gerçekleştirilmesi, iktisadi istikrarın ve dengenin oluşturulması ve iktisadi kalkınma ve büyümenin sağlanmasıdır.