Bağımsız olmak ne demek?

Bağımsızlık Nedir? (Özet) : Bağımsızlık, bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından özgürce yönetilebilmesidir. Yani egemenlik haklarının başkasının elinde olmamasıdır.

Bağımız ne demek?

Bağımız ne demek? Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu, tâbiiyet.

Bağımsız iş ne demek?

Ofisten bağımsız çalışma, genel olarak kişilerin bir ofise ya da çalışma alanına bağlı kalmadan işini evinden ya da uygun olduğu ortamlardan sürdürmesidir. Bu çalışma sistemi, virüs gibi özel durumlarda tercih edilebileceği gibi firmalar tarafından iş prensibi olarak da benimsenebilir.

Denetleç nedir?

Denetçi, özel ya da kamu kuruluşlarının; yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun hareket edip etmediğini denetler. Kamu ya da özel kuruluşlarda çalışabilen denetçiler, teftiş yapar ve gerekli raporları hazırlar.

Bağımsızlık nedir yazınız?

En genel anlamda bağımsızlık; belirli bir ülke üzerinde ve hükumet ile temsil olunan üstün ve merkezi bir otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında, hukuki ve otonom bir düzene bağlı olarak yaşayan insanlardan meydana gelen siyasi bir birliğin, yani devletin en belirgin vasfıdır.

Millet bağımsızlığı ne demek?

Bağımsızlık veya istiklâl, bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından erkince yönetilebilmesidir. Yani egemenlik haklarının başkası bir milletin veya bir devletin elinde olmamasıdır.

TDK ulus ne demek?

Ulus yada millet, siyasal olarak örgütlenmiş biçimde ve belli bir toprak üzerinde bir arada yaşayan, ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren en geniş insan topluluğuna verilen isimdir.

TDK ülkü ne demek?

Ülkü TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman Ülkü kelimesi olarak, ‘Amaç edinilen, ulaşılmak istenen, şey’ biçiminde ifade ediliyor.

Mahkemelerin bağımsız olması ne anlama gelir?

Anayasamızdaki düzenlemeye göre, “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler” (m.138/1); “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve …

Teftiş ne demek tir?

teftiş için 1 adet anlam bulundu. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı.

Denetleme nedir TDK?

Yanında bulundurmak, alıkoymak. Denetimi ve yetkisi altına almak.

Bağımsızlık ne demek örnek?

Bağımsızlık Nedir? (Özet) : Bağımsızlık, bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından özgürce yönetilebilmesidir. Yani egemenlik haklarının başkasının elinde olmamasıdır. Bağımsızlık (Tanım 2) :Bir devletin, iç ve dış işlerine başka devletleri karıştırmayacak durumda olması.