Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüklüğünü etkileyen faktörlerdendir?

İşletme büyüklüğünü belirlemede kullanılan niceliksel kriterlerin başlıcaları şu şekilde sıralanabilir: Yıllık satışlar. Yıllık kâr. Varlıklar.

Işletmelerin başarılı olarak işlevlerini yerine getirmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Bir işletmenin başarılı olarak işlevlerini yerine getirmesinde etkili olan unsurlar; uygun bir mülkiyet yapısı, uygun bir yer, optimum büyüklük, yeterli alan, doğru makine ve araç gereçler, yeterli ham madde arzı, yeterli sermaye, uzman personel, doğru pazar, uygun teknoloji, açık ve doğru amaçlar, rasyonel örgüt …

Yönetimin işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için yerine getirmesi gereken işlevler nelerdir?

Yönetim beş fonksiyonel faaliyetten oluşan bir süreçtir. Bu faaliyetler: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon ve Denetim olarak gruplandırılabilir.

Normal kapasitenin ne kadarının kullanıldığını yüzde cinsinden gösteren Oranın adı nedir?

Kapasite kullanım oranı, fiili kapasitenin normal kapasiteye oranı olup, bu oran normal kapasitenin ne kadarının kullanıldığını yüzde cinsinden gösterir. Kapasite kullanım oranının % 100 olması, fiilî kapasitenin normal kapasiteye eşit olması anlamına gelmektedir.

Hangisi kapasite seçimini etkileyen faktörlerden biridir?

Yöneticilerin en uygun yatırım kararını verebilmesi için, kapasite seçimini etkileyen faktörleri göz önünde bulundurması gerekir. Bu faktörler; ölçek ekonomileri, talep düzeyi, maliyetlerin yapısı, teknoloji olanakları, finansal olanaklar, kuruluş yeri, çalışma süreleri seklinde sıralanabilir.

Işletmelerin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler nelerdir?

Kuruluş yeri seçimini etkileyen önemli faktörlerden birisi de, hammadde ve yardımcı maddeye yakınlık ve bunların tedarik olanağıdır. Hammadde, fiziki ve kimyasal nitelikler yönünden uygun olmalı, sürekli olarak tedarik edilebilmeli, fiyatı elverişli olmalı ve iyi bir ulaştırma sisteminin yakınında bulunmalıdır.

Işletmelerin genel ve özel amaçları nelerdir?

İşletme amaçları genelde; uzun dönemde kar elde etme, toplumsal fayda, işletmenin yaşamını sürekli kılma, tüketicilere hizmet etme, işgörenlere iyi bir ücret politikası uygulama, topluma ve devlete hizmet ile işletmede istihdamı sürekli kılma olarak gelişme göstermiştir.

Yönetimin temel işlevleri nelerdir?

Yönetimin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan yönetim fonksiyonları şunlardır; örgütleme, planlama, kontrol, yöneltme ve koordinasyon olmak üzere 5 madde içinde incelenir.

Normal kapasitenin kullanılan kısmına ne ad verilir?

Kapasiteyi sürdürmek üretilen ürünün satılabilmesiyle mümkündür. Satış hacmi yetersiz ise, normal kapasitenin ancak belli bir bölümünden yararlanılabilir. Buna göre normal kapasitenin yararlanılan bölümüne “gerçek kapasite”, yararlanılamayan bölümüne ise “aylak kapasite” denir.

Işletmelerde kapasite kullanım oranı ne demektir?

Kapasite Kullanım Oranı, bir üretim biriminin belirli bir dönemde fiilen gerçekleştirdiği üretim miktarının fiziki olarak üretebileceği en yüksek miktara olan oranını gösterir.