Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın günlük çalışma süresinden sayılmaz?

İşçilerin işyerinde fiilen çalıştığı süreler çalışma süresini ifade eder. Genel itibariyle fiili çalışma süresi dışında yer alan süreler çalışma süresinden sayılmaz. Örneğin ara dinlenmesi esnasında işçi çalışmadığından bu süreler çalışma süresinden sayılmaz.

4857 63 maddesi nedir?

Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değişik cümle: 4/4/2015-6645/36 md.)

Çalışma süresinden sayılan haller nelerdir?

Örneğin; bazı toplu iş sözleşmelerinde sigara molası, çay molası gibi sürelerin çalışma süresinden sayılacağı kararlaştırıldığı görülmektedir.

  • İşçinin işe hazır halde beklediği süre.
  • Yer ve sualtına inip çıkmak için geçen süre.
  • Emzirme izni süresi.
  • Yolda geçen süreler.

Hangisi işçinin işte geçirmediği halde günlük çalışma süresinden sayılır?

İşçinin İş Görmeye Hazır Durumda Beklemesi 4857 sayılı İş Kanunu md. 66/1/c bendine göre: “İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler” işçinin günlük çalışma süresinden sayılır.

4857 sayılı iş kanunu 66 maddesi nedir?

4857 sayılı İş Kanunu md. 66/1/d bendine göre: “İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler” işçinin günlük çalışma süresinden sayılır.

4857 sayılı Kanun 25 2 maddesi nedir?

İş Kanunun 25. Maddesinin ikinci bendinin g fıkrasına göre ‘İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi’ derhal fesih nedenidir.