Anonim şirkette yönetim kurulu üyelerine karşı kimler dava açabilir?

Yönetim Kurulu üyelerine karşı aslî dava hakkı sahibi şirkettir. Bu durumda, iki yıllık zamanaşımı süresi, şirketin dava açmaya yetkili organının sorumluyu ve zararı öğrenmesinden itibaren başlar. Şirketin dava açmaya yetkili organı ise, Yasal Temsilcisi yani Yönetim Kurulu’dur.

Yönetim kurulu kararı nasıl iptal edilir?

Yönetim kurulu tarafından alınan bu karar, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kurallarına aykırı ise alınmış olan bu yönetim kurulu kararı aleyhine, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri kararın ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davası açabilirler.

Sorumluluk dava kime karşı açılır?

TTK madde 553 uyarınca, şirketin uğradığı doğrudan zararlara karşı, şirket, ortaklar ve alacaklılar dava açabilecek kişilerdir. Şirketin, yönetim kurul üyesine karşı açacağı davada önem arz eden konu, sorumluluk davası açılabilmesi için genel kurul kararının dava şartı olup olmadığıdır.

Anonim şirket yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

“Yönetim kurulu, şirketin gereksinimlerine göre genel kurul tarafından seçilecek 3 ila 7 üyeden oluşur.” İlk yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşme ile atanması ve esas sözleşmede üyelerin sayıları ile bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanların gösterilmesi zorunludur.

Yönetim kurulu kararları iptal edilebilir mi?

maddelerinde yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin açık bir hükme yer vermemiştir.45 Esasen TTK m. 391 gerekçesinde yer alan ilk ifade “yönetim kurulu kararları iptal edilemez” şeklindedir. 46 Dolayısıyla kanun koyucu yönetim kurulu kararlarının iptale tabi olmadığını ilke olarak kabul etmiştir.

Genel kurul kararlarının iptalini kim isteyebilir?

Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri, kararın iptalini talep edebilir. Uygulamada genellikle yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi kararlarına karşı iptal davası açılmaktadır.

Anonim ortaklık genel kurulunda alınan kararlardan dolayı sorumluluk kime aittir?

Kural olarak yönetim ve temsil yetkileri yönetim kurulu üyelerinin tamamına aittir, dolayısıyla meydana gelen zararlardan üyelerin birlikte sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri nasıl seçilir?

Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşme ile, başkanın ve başkan vekilinin genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.

Anonim şirkette yönetim kurulu üyelerine karşı kimler dava açabilir?

Yönetim Kurulu üyelerine karşı aslî dava hakkı sahibi şirkettir. Bu durumda, iki yıllık zamanaşımı süresi, şirketin dava açmaya yetkili organının sorumluyu ve zararı öğrenmesinden itibaren başlar. Şirketin dava açmaya yetkili organı ise, Yasal Temsilcisi yani Yönetim Kurulu’dur.

Anonim şirkette yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu neden vardır?

Yönetim kurulu üyeleri kanundan veya esas sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde meydana çıkan zarardan şirkete, pay sahiplerine ve şirketin alacaklılarına karşı sorumludurlar. Bunların yanı sıra anonim şirket genel kurul üyeleri kamu alacakları bakımından da sorumludur.

İstifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine atama zorunlu mu?

Gerçek kişi istifa ettiği takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi, aynı usulle yeniden kendisi adına hareket edecek bir gerçek kişi daha belirleyip şirkete bildirir. O kişinin yönetim kurulundan istifa etmesi zorunlu değildir. Zira TTK’ya göre artık yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması şart değildir.

Yönetim kurulu üyeliği nasıl sona erer?

Yönetim kurulu üyesi, ayrıca, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişi de, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirip yönetim kurulundaki görevine son verebilir. Ayrıca, ölüm ve istifa halinde de ilgili kişinin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

Kimler yönetim kurulu üyesi olabilir?

70- TTK 359. Maddeye göre; bir veya daha fazla kişiden oluşan Yönetim Kurulu esas sözleşmeyle atanmış veya Genel Kurul ile seçilmiş kişilerden oluşur. Tüzel kişi de Yönetim Kurulu’na üye seçilebilir. Tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olması şarttır.

Sorumluluk davası kime açılır?

TTK madde 553 uyarınca, şirketin uğradığı doğrudan zararlara karşı, şirket, ortaklar ve alacaklılar dava açabilecek kişilerdir. Şirketin, yönetim kurul üyesine karşı açacağı davada önem arz eden konu, sorumluluk davası açılabilmesi için genel kurul kararının dava şartı olup olmadığıdır.

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin mali hakları nelerdir?

6102 SAYILI TTK MADDE 394– Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

Anonim şirkette yönetim kurulu üyeleri kamu borçlarından ötürü nasıl sorumludur?

Anonim şirketlerde pay sahipleri yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarını ödemekle sorumludurlar. Pay sahiplerinin taahhüt ettikleri sermayeyi yerine getirme borçları şirkete karşı bir sorumluluktur. Bu bakımdan şirketin yönetim kurulu üyeleri de kamu borçlarından sorumlu olabileceklerdir.

Dernek yönetim kurulu üyeliğinden nasıl istifa edilir?

Dernek başkanının istifa etmek için yönetim kuruluna hitaben bir dilekçe yazması yeterlidir. Eğer yönetim kurulu istifa dilekçesini almaktan kaçınırsa dernek başkanı noter aracılığı ile istifasını yönetim kuruluna iletebilir.

Yönetim kurulu Başkanı istifa ederse ne olur?

Yöneticinin İstifa Etmesi Durumunda Yedek Yönetici Görevlendirilir. Kat Mülkiyeti Kanunu yedek yönetici seçimini zorunlu tutmamaktadır. Ancak yedek yönetici seçimi istifa vb. nedenler söz konusu olduğunda çok faydalı ve gerekli olduğundan yedek yönetici seçilmesi kat maliklerinin yararınadır.

Yönetim kurulu Üyeliği şartları nelerdir?

Yönetim kurulu toplantıya nasıl çağrılır?

Çağrı; Yönetim kurulunu toplantıya, başkan veya başkan vekili çağırır. Yine kurul üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup, kurulun toplantıya çağrılmasının talep edebilir (TTK m. 331, f.2).