Anonim şirkette azınlık kime denir?

TTK’nın 411. (dörtyüzonbirinci) maddesi uyarınca sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri ilgili mevzuat uyarınca “azlık” veya “azınlık” olarak nitelendirilmektedir.

Pay sahibi kimler olabilir?

Bu durumda, kuruluş aşamasında veya sermaye artırımı esnasında sermaye taahhüdünde bulunan veya kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş anonim şirketlerde, yönetim kurulunca ihraç edilen hisse senetlerini satın alan kimseler “pay sahibi” sıfatını aslen iktisap ederler.

Azınlık ortaklık nedir?

Ortaklık demek, en az iki kişi demek. Hatta başka kişilerle ortaklık yaparak şirket kurmuşlarsa, ortakları varsa, onların paylarını da satın alıp, şirkette tek başına kalabilir. Bu durum, “Şirket sahibiyim”, “Şirketi var” gibi söylemleri de hukuken geçerli hale getirdi.

Halka kapalı anonim ortaklıklarda azınlık pay sahibi ortak olabilmek için en az o ortaklığın yüzde kaç payına sahip olunması gerekir?

AZINLIK PAY SAHİPLİĞİ HAKLARI Yukarıda da belirtildiği gibi, azınlık oluşturmak için esas sermayenin en az % 10’unu temsil eden paylara sahip olmak gerekir. TTK’da özel olarak azınlığa tanınmış hakların kullanılması açısından, sermayenin % 10’u ile % 49’una sahip olunması arasında bir fark yoktur.

Anonim şirkette genel kurulun yetkileri nelerdir?

a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi. b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları. c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması.

Azlık ne demek hukuk?

Azlık, halka açık olmayan şirketlerde sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleridir. Söz konusu düzenleme, aynı kurumu düzenleyen TTK m. 310 ile aynı doğrultudadır.

Pay sahipliği şartları nelerdir?

Pay sahibi, şirketin nominal sermayesi içinde en az % 10 paya sahip olması halinde azlık haklarından yararlanır….3. Sair Yollar ile Pay Sahibi Olmak

  • Miras yolu ile sahip olmak,
  • Haciz yolu ile sahip olmak,
  • Hibe yolu ile sahip olmak,
  • Takas yolu ile sahip olmak.

Olumlu azınlık hakları neler?

Olumlu azınlık hakları ise, çoğunluk iradesine aykırı olmasına rağ- men, azınlığın irade beyanı ile hakkını haklı bir talep veya dava şek- linde kullanılmasını ifade eder.

Olumsuz azınlık hakları nelerdir?

OLUMSUZ AZINLIK HAKLARI. Azınlık pay sahiplerinin genel kurullarda olumsuz oy kullanarak kararın oluşmasına engel olduğu hallerdir. Eski Ticaret Kanununda yer verilen ağırlaştırılmış yetersayı [nisap] halleri doktrinde olumsuz azınlık hakkı olarak tanımlanmıştır.