Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun kapsamı nelerdir?

Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur.

Anayasada kabul edilemezlik ne demek?

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın uygulanması, yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan, başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir.

Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usulü?

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle ilgili yerlere kişisel bilgiler doğru ve açık yazılmalıdır.
  • Daha sonra bireysel başvuruya konu olay ve tüm yargısal süreç tarihi sıralamaya uygun bir şekilde özetlenmelidir.
  • Başvuru formuna eklenecek belge ve kararlar numara verilmek suretiyle eklenmelidir.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ihlale karşı öngörülen yargısal başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün “Başvuru süresi ve mazeret” başlıklı 64. maddesi şöyledir: “Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

Bireysel başvuru hakları nelerdir?

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar şu şekilde örneklenebilir: yaşam hakkı, zorla çalıştırma yasağı, suç ve cezaların kanuniliği, işkence ve eziyet yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, konut ve haberleşmeye saygı, adil yargılanma hakkı, özel hayata, aile hayatına, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, düşünce, din ve …

Sayıştay üyeleri Yüce Divanda yargılanır mı?

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı …