Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünü kim hazırlar?

(5) Genel Sekreter, Kanunda ve İçtüzükte kendisine verilen görevlerin yürütülmesi amacıyla uygulama yönerge taslakları hazırlar. Bu taslaklar Başkanın onayı ile yürürlüğe girer. (6) Genel Sekreter, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesini temsil eder.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hangi konularda?

Anayasa’ da koruma altına alınan ve ihlali halinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru konusu yapılabilecek diğer haklar şunlardır:

  • Örgütlenme ve toplanma hakkı
  • Mülkiyet hakkı
  • Eğitim ve Öğrenim hakkı
  • Serbest seçim hakkı
  • Temel hak ve Hürriyetlerin korunması (Etkili başvuru hakkı)
  • Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağıdır.

Anayasa Mahkemesi sonucu kabul edilemezlik kararı ne demek?

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın uygulanması, yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan, başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir.

Kabul edilebilirlik nedir ne demek?

Bireysel Başvurunun «Kabul Edilebilirliği»; «Kabul Edilebilir» bulunan başvuru, bireysel başvurunun şekli ve maddi şartları açısından herhangi bir eksiklik taşımayan; aynı zamanda Mahkeme’nin kişi, yer ve zaman bakımında yetkisi içinde kalan bir başvuru anlamını taşır.

Meclis iç tüzüğü kim hazırlar?

Meclis iç tüzüğü cumhurbaşkanının imzalamasına gerek kalmadan Resmi Gazete’de yayımlanır. Resmi Gazete’de yayımlandıktan 60 gün sonra Anayasa Mahkemesi tarafından incelenebilir ve iptal edilebilir. Hukuk ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir.

Uyuşmazlık Mahkemesi hangi mahkemelere bakar?

Uyuşmazlık Mahkemesi, yargı ayrılığı ilkesinin ortaya çıkardığı görev uyuşmazlıklarını çözmek suretiyle kişilerin askıda kalan hak arama hürriyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan; hüküm uyuşmazlıklarını çözmek suretiyle de hakkın yerine getirilmesini olanaksız kılan hukuki engelleri gideren; yargı erkini paylaşan diğer …

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar nelerdir?

Bireysel başvuru kapsamındaki haklar şu şekilde örneklenebilir: yaşam hakkı, zorla çalıştırma yasağı, suç ve cezaların kanuniliği, işkence ve eziyet yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, konut ve haberleşmeye saygı, adil yargılanma hakkı, özel hayata, aile hayatına, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, düşünce, din ve …

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru harcı ne kadar?

Anayasa Mahkemesine başvuruda 2021 yılı için belirlenen başvuru harcı 487,60 TL’dir.

Anayasa Mahkemesi kararına itiraz var mı?

Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi Bölümler tarafından yapılır. Başraportörü tarafından idari yönden reddine karar verilir ve bu karar başvurucuya tebliğ edilir. Bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Komisyona itiraz edilebilir.

Açıkça dayanaktan yoksunluk ne demek?

İhlal İddiasının Kanıtlanamaması İhlal iddialarının kanıtlanamadığı, temel haklara yönelik bir müdahalenin olmadığı veya müdahalenin meşru olduğu açık olan başvurular ile karmaşık veya zorlama şikâyetlerden ibaret başvurular açıkça dayanaktan yoksun kabul edilebilir.

Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesini kim yapar?

Kabul edilebilirlik incelemesi Komisyonlarca yapılır. Kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığına oybirliği ile karar verilen başvurular hakkında kabul edilemezlik kararı verilir. Oybirliği sağlanamayan başvurular ise Bölümlere sevk edilir.

Bireysel başvurunun kabul edilebilirlik şartları nelerdir?

Kabul Edilebilirlik Koşulları Başvuru imzasız (anonim) olmamalıdır. Başvuru, daha önce AİHM ya da bir başka uluslararası organ önüne getirilmemiş olmalıdır. İhlal iddiası Sözleşme ve ek protokollerinde düzenlenen haklara ilişkin olmalıdır. Dayanaktan yoksun ya da temelsiz olmamalıdır.