Alacaklı temerrüdünün Kanunda düzenlenen sonuçları nelerdir?

Alacaklının temerrüdünün sonuçları zor durumda kalan borçluyu korur niteliktedirler. Bu sonuçlar, borçlunun muhafaza masrafların alacaklı tarafından karşılanması, borçlunun sorumluluğunun hafiflemesi, eğer hasar oluşursa hasarın alacaklıya geçmesi ve alacaklı temerrüdünün borçlu temerrüdü ile ilişkisidir.

Sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler nelerdir?

[14] Bir borç ilişkisinde asli borçlardan en az biri sürekli edimi gerektiriyor ise borç ilişkisi sürekli borç ilişkisi olarak isimlendirilir.[15] Sürekli edimli sözleşmelere örnek olarak ise hizmet sözleşmesi, kira sözleşmesi, vedia sözleşmesi ve bazı yapmama borçları verilebilir.

Ölüm borcu sona erdirir mi?

Meselâ mirasçının külli halef sıfatıyla, mirasbırakanın ölümü ile ondan olan alacağının borçlusu olması, kendiliğinden alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi neticesini doğurur ve bu durum borcu sona erdirir.

Borçlunun temerrüdünün sonuçları nelerdir?

Kusursuz temerrüdün sonuçları:

 • 1- Aynen ifa.
 • 2- Para borçlarında temerrüt faizi ödeme.
 • Kusurlu temerrüdün sonuçları:
 • 1- Aynen ifa.
 • 2- Gecikme tazminatı
 • 3- Beklenmedik halden sorumluluk.
 • 4- Para borçlarında aşkın zarardan sorumluluk.
 • IFA güçsüzlüğü nedir?

  Bu hükümde, iflas etme ve haciz işlemlerinin sonuçsuz kalması ifa güçsüzlüğü hallerine örnek olarak verilmektedir. Dolayısıyla, taraflardan birinin muaccel borçlarını ifa etmek için yeterli para veya ekonomik araçlardan yoksun olması ifa güçsüzlüğü olarak nitelendirilmektedir.

  Hangi durumda borç sona ermez?

  Borçlu temerrüdü, borçlunun borcunu ödemekte gecikmesini ifade etmektedir. Ancak borçlunun temerrüde düşmesi BORCU SONA ERDİRMEZ. Borcun ifasını mümkün olması şarttır. Alacaklı ifayı kabule hazır olmalıdır.

  Satış sözleşmesi borç doğuran bir sözleşme midir?

  Tanım: (BK m. 207) « Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir ».

  Sürekli edimli sözleşme ne demek?

  Bir borçluyu belirlenen süre içerisinde birtakım davranış veya yükümlülüklerle sorumlu tutan kararlara sürekli edim denir. Sürekli, asli ve tali edim, ifa süresi içerisinde izahname ve ihraç belgesi kapsamında belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir.

  Borcun alacaklı tarafından sona erdirilmesi nedir?

  İBRA: Alacaklı ile borçlunun bir sözleşme ile borcu sona erdirmesidir. YENİLEME: Yeni borç kurmak suretiyle eski borcun ortadan kaldırılmasıdır. Eski borca bağlı feriler sona erer. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ: Alacaklı ve borçlu sıfatlarının borcun tamamı için aynı şahısta birleşmesidir.

  Periculum est Emptoris kuralı nedir?

  roma hukukundaki hasar alıcıya aittir kuralı.türk borçlar hukukunda da bk.m.183’ün varlığı sebebiyle aynı kural kabul edilmiştir. bu kurala göre, satım sözleşmesinin kurulmasından sonra fakat satılanın tesliminden önce satılanda beklenmedik olaylar sonucu meydana gelen zararlar alıcıya aittir.