Alacağın temliki sözleşmesi ne tür bir hukuki işlemdir?

Alacağın temliki, mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Alacakların üçüncü kişiye aktarılması ile gerçekleştirilir.Alacağın devri hem bir tasarruf işlemi aynı zamanda bir borç sözleşmesidir. Alacağın devrinin geçerli olması için devredenin söz konusu alacak üzerinde tasarruf yetkisi olması gereklidir.

Alacak devredilmiş olmasına rağmen borçlu hangi durumda önceki alacaklıya ifada bulunmuş olmakla borcundan kurtulur?

Buna göre alacağın devredildiği devreden veya devralan tarafından borçluya bildirilmemesi halinde önceki alacaklıya ve alacak birden fazla kez devredilmişse, son devralan yerine önceki devralanlardan birine iyiniyetle ifada bulunması halinde borçlunun borcundan kurtulduğu belirtilmektedir.

Alacağın temliki iki taraflı tasarruf işlemi midir?

b) Alacağın Temliki Bir Tasarruf İşlemidir: Alacağın temliki, devredenle devralan arasında yapılan iki taraflı hukuki bir işlem, bir sözleşmedir. Alacak hakkı devredenin tek taraflı bir hukuki işlemiyle değil, üçüncü kişi devralan ile yapmış olduğu bir sözleşme ile bu kişiye geçmiş olur.

Doğacak alacaklar temlik edilebilir mi?

Borçlar Yasasında yer alan genel kurallara göre doğmuş veya doğmamış bir hak ve alacağın temliki geçerlidir. Bu durumda gerçekte temlik edilen hak bu beklenen hak olduğundan henüz mevcut olmayan hak temlik edilmiş değildir.

Alacağın temliki yasaklanabilir mi?

Sözleşme gereğince devredilemeyen alacaklar: Bir kanun hükmü veya işin mahiyeti alacağın devrine engel olmadığı halde, alacaklı ve borçlu aralarında anlaşarak alacağın üçüncü şahıslara devrini yasaklayabilirler. Bu sözleşme herhangi bir şekle tabi değildir.

Alacağın temliki sözleşmesi resmi midir?

Bu nedenle alacağın devri sözleşmesinin resmi yazılı şekilde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca kanunda alacağın devri yazılı şekle bağlanmışsa da alacağın devri sözü için bir şekil şartı getirilmemiştir. Bu nedenle alacağın devri taahhüdü herhangi bir şekle tabi olmadan yapılabilir.