Adli yargı kolundaki özel hukuk mahkemeleri nelerdir?

Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden genel mahkemeler asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleridir. Özel mahkemeler ise asliye ticaret mahkemesi, iş mahkemesi, aile mahkemesi, icra mahkemesi, kadastro mahkemesi, tüketici mahkemesi ile fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesidir.

Bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesine kim karar verir?

Coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan hukuk mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar …

Askeri mahkemede kimler yargılanır?

Kanunun 9. maddesi “Askeri mahkemeler kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” hükmünü taşıyor.

Bölge Adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı na atama görevi kime aittir?

Bölge adliye mahkemeleri göreve başlamadan önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu mahkemelerin başkanları, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının atamaları yapılır.

Hangi mahkeme gerektiğinde Kurul halinde çalışır?

Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. Bu mahkemeler gerektiğinde birden çok kurul halinde çalışabilirler. Bu kurulların oluşumu, aralarındaki iş bölümü ile kurullara kimin başkanlık edeceği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Askeri suçlara hangi mahkeme bakıyor?

Asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden açılacak davalarda ise asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemeler, iki dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı asliye ceza mahkemeleri, ikiden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde ise 3 numaralı asliye …

Askeri mahkeme neden kaldırıldı?

Askerî olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa değişikliği referandumu’nun kabul edilmesi ile kapatıldı.

Ilk derece idare mahkemeleri nelerdir?

Vergi mahkemesi (İlk derece mahkemesi), Bölge idare mahkemesi (İstinaf mahkemesi), Danıştay (Temyiz mahkemesi ve bazı idari davalar için ilk derece mahkemesi).