4 1b sigortalı sayılanlar kimlerdir?

II- 5510 Sayılı Kanun Md. 4/1/b Sigortalıları (Eski Bağ-Kur’lular)

  • Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
  • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,

Esnaflar hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlıdır?

1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu (Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu)

4 1 B nedir?

4/b Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar ile Köy ve Mahalle Muhtarları Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır.

SGK yönetmeliğine göre kimler 4 1 B statüsünde sayılırlar?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olan kişiler (1) vergi mükellefliğinin başladığı tarihten itibaren itibaren 5510 sayılı Kanunun 4””üncü maddesinin 1””inci fıkrasının (b) bendi (4/b) kapsamında sigortalı …

4 1 B gün sayısı nedir?

5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2021 yılındaki ihya tutarı 28 gün üzerinden hesaplanacak olup, “28” ibaresi prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.

APHB nin açılımı nedir?

APHB, aylık prim ve hizmet belgesinin kısaltması olarak bilinir. İşverenlerin 1 ay boyunca çalıştırdıkları 5510 sayılı kanuna dâhil olan sigortalı çalışanlara ait olan, sigortalının çalıştığı kurumun çıkardığı bir belgedir.

Bağ-Kur 53 madde nedir?

Zorunlu sigortalılık hallerinin çakışması sorununun çözümü, 5510 sayılı Kanunun 53. maddesinde “Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi” başlığı altında şöyle düzenlenmiştir: “Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkra- sının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi …

2926 4 1b nedir?

Madde 1 – Bu kanunun amacı, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara ve hak sahiplerine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlamaktır. …