1 alacaklılar toplantısında ne yapılır?

Alacaklıların toplantıya daveti için yapılan ilanda gösterilen tarihte ve yerde alacaklılar, borçlunun mali durumunu görüşmek ve konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanırlar. Yapılan bu toplantıya konkordato komiseri başkanlık eder ve alacaklılara, borçlunun durumu hakkında hazırladığı raporu sunar.

Iflasta sıra cetveli ne zaman yapılır?

İflasta sıra cetveli İİK. nun 232. maddesine göre: -Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içinde iflâs idaresi tarafından 206 ve 207 nci maddelerde yazılı hükümlere göre yapılır ve iflâs dairesine bırakılır.

Iflasta alacakların ödenme sırası nedir?

İİK madde 233 e göre ”Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en geç iki ay içinde iflâs idaresi tarafından 206’nci ve 207’nci maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflâs dairesine bırakılır.

Icra dosyasında borçlu ve Muflis ne demek?

İflas kararı verilmek ile birlikte iflas açılır, borçlu “müflis” sıfatını alır. Burada müflis, iflas eden borçlu anlamında kullanılmaktadır. İflasın açıldığı anda nerede ve kimin elinde olduğu önem taşımaksızın müflisin haczi kabil bütün mal ve hakları, bir masa teşkil eder (aktif masa).

Birinci alacaklılar toplantısına daveti kim yapar?

Alacaklıların toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa tasfiye kapanıncaya kadar iflas idaresi işe devam eder. İflas idaresi, toplantıdan en az yirmi gün önce yapacağı ilan ile alacaklıları davet eder.

Hangi durumlarda depo kararı verilmez?

Bu karar için borçlunun iflasa tabi kişilerden olması, mahkemenin borçlu olduğuna kanaat getirmesi ve borçlunun borcunu ödememiş olması gerekir. Depo kararında borçluya 7 gün içinde borcunu faiz ve tüm eklentileriyle mahkeme veznesine depo etmesi bildirilir. Borçlu belirlenmiş rakamı depo ederse iflas kararı verilmez.

Iflasta sıra cetveli siralama nasıl yapılır?

Bu düzenleme kanunun iflas hükümlerine ilişkin olarak düzenlenmekle birlikte, hacizde de uygulanmaktadır. Şu halde özetlemek gerekirse, sıra cetvelinde ilk önce rehinli alacaklar, ondan sonra ilk üç sıradaki imtiyazlı alacaklar, daha sonra ise dördüncü sıradaki imtiyazsız alacaklar için ödeme yapılmaktadır.

SIRA cetveli nasil düzenlenir?

Sıra cetveli ilk hacze iştirak edebilecek alacaklılar gözetilerek düzenlenir (İİK m. 100). Borçluya ait mala birden fazla ihtiyati haciz uygulanmışsa ilk önce kesin hacze dönüşen ihtiyati haciz ilk haciz kabul edilir ve bu hacze iştirak edebilecek alacaklılar İİK’nun 100, 101 ve 268. maddelerine göre belirlenir.

Imtiyazlı alacaklılar kimdir?

Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur.

Icra dosyasında müflis ne demek?

İflas masası ne yapar?

İflas masası: İflasın açılması ile, müflisin haczedilebilen bütün mal ve hakları bir topluluk teşkil eder, buna iflas masası denir. İflas masasının teşkil edildiği an, iflasın açılması anıdır. İflasın açılması ile müflisin haczi kabil tüm mal ve hakları kendiliğinden iflas masasını oluşturur.

İflas idaresi ne zaman hangi birim tarafından nasıl oluşturulur?

Birinci alacaklılar toplantısında iflas bürosu oluşturulur. İflas müdürü, alacaklı oldukları tercihan ellerinde noter veya ipotek senedi gibi resmi senetle yahut 68/b ve 150/ı maddelerinde belirtilen belgelerle sabit olan kişilerden bir veya iki alacaklı veya temsilcileriyle birlikte bir büro teşkil eder (İİK m.221/1).