Yönetimde değişim nedir?

DEĞİŞİM NEDİR? Değişim, maliyetleri azaltmak, gelirleri iyileştirmek, sorunları çözmek, fırsatları değerlendirmek, iş ve stratejiyi düzenlemek veya kurum içindeki bilgi akışını kolaylaştırmak gibi, bir şekilde organizasyonu iyileştirme hedefidir.

Yapısal faktörler nedir?

Yapısal faktörler kapsamında organizasyonların, hiyerarşik yapıları, formelleşme dereceleri, otorite, işbölümü, uzmanlaşma, merkezcilik, yetki devri, katılımcılık ve eşgüdüm gibi unsurlar yer almaktadır.

Değişim yönetimi nasıl yapılır?

İşte değişim yönetimi yol haritası:

 1. Aciliyet hissiyle ekibi ikna edin. En önemli adım.
 2. Güçlü bir takım oluşturun.
 3. Değişim için bir vizyon oluşturun.
 4. Vizyonun iletişimini etkili bir şekilde yapın.
 5. Engelleri ortadan kaldırın.
 6. Hızlı kazanımları (quick-wins) teşvik edin.
 7. Değişikliği yerleştirin.
 8. Değişimi kalıcı yapın.

Evrimsel ve devrimsel değişim ne demektir?

Değişim genel olarak evrimsel ve devrimsel olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır. Evrimsel değişim, kademe kademe ve azar azar artan, dar odaklı değişimlerdir. Toplam kalite yönetimi bu tür değişimlere örnek gösterilebilir. Devrimsel değişim ise hızlı, tesirli ve geniş odaklı değişimlerdir.

Örgüt yapısını oluşturan unsurlar nelerdir?

Örgütlerin yapısı; karmaşıklık, biçimsellik ve merkezileşme olmak üzere üç temel ögeden oluşmaktadır (Robbins, 1994). Karmaşıklık, bir örgütün yatay, dikey ve coğrafi farklılaşma derecesiyle ilgilidir. Bir örgüt bu üç boyutta ne kadar farklılaşmış ise, o kadar karmaşık demektir.

Örgüt yapısını etkileyen unsurlar nelerdir?

Örgüt yapısını etkileyen faktörler

 • Kültür.
 • Çevre.
 • Amaçlar ve strateji.
 • Büyüklük.
 • Teknoloji.

Örgütsel değişim türleri nedir?

Söz konusu bu değişim üç farklı boyutta ele alınmaktadır. Bunlar toplumsal değişme, teknolojik değişme ve ekonomik değişmedir[2]. Örgütler de içinde bulundukları çevrenin bir ürünü olduklarından her örgüt hayatta kalabilmek için değişmek ve değişime ayak uydurmak zorundadır. Örgütler açık sistemlerdir.