Yıllık faaliyet raporu en az kaç yıl saklanır?

Hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıl süreyle saklanması zorunludur. Yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bağımsız denetimin kapsamı içerisindedir.

Anonim şirketlerde faaliyet raporu zorunlu mu?

Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyetlerini belirtecekleri Faaliyet raporlarını ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlamak zorundadırlar.

Faaliyet raporunu kim hazırlar?

Yönetmelik Md. 16(1)’e göre yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır. Şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır.

Limited şirket faaliyet raporu zorunlu mu?

Yıllık faaliyet raporu tüm sermaye şirketlerinde düzenlenmek zorundadır. Bu çerçevede, anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bu raporu düzenlemesi zorunludur.

Yıllık Planlar kaç yıl saklanır?

OKULLARDA EVRAK SAKLAMA SÜRELERİ

SAKLANACAK EVRAK SAKLAMA SÜRESİ
Ortak Alışveriş Defteri İlgili Birimde-3 yıl
Öğrenci Taksit Defteri İlgili Birimde-3 yıl
Yıllık, mazeret ve sağlık izini onayları İlgili Birimde-3 yıl
İlkokul öğretmenlerinin atama ve nakit Kararnameleri listesi İlgili Birimde-3 yıl il MEM. süresiz

Personel dosyalari kurum arşivlerinde kaç yil saklamak gereklidir?

Birim ve Kurum Arşivleri Kurum elinde bulunan arşivlik malzeme Birim Arşivlerinde 1-5 yıl süreyle, arşiv malzemesi ise Kurum Arşivinde 10-14 yıl süreyle saklanır.

Halka açık şirketler neden faaliyet raporu hazırlar?

Saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması için önemli bir araçtır. Faaliyet raporları kamusal kurumların işletme sistemi hiyerarşisinde orta ve uzun vadeli stratejik planların altında 1 yıllık zaman diliminde yapılanların Sayıştay performans denetimine sunulmasını sağlar.

Faaliyet raporu nasıl doldurulur?

Şirketin vizyon, misyon ve kilometre taşları, varsa alınan ödüller. Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası ve iletişim bilgileri. Organizasyon şeması, sermaye ve ortaklık yapıları, ilgili hesap dönemi içerisindeki değişiklikler. Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar.

Faaliyet raporu ne zaman?

İlgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığımıza gönderilir.

Faaliyet raporunda nelere bakılır?

Faaliyet raporları bir kurumun geçmiş yılını özetleyen ve yakın gelecekteki hedeflerini anlatan, güçlü metinlerden ve detaylı finansal tablolardan oluşan yayınlardır. Bu raporlar hem internet üzerinden hem de basılı olarak yayınlanır; şirketlerin hissedarlarına ve yatırımcılarına gönderilir.

Dosyalar kaç yıl saklanır?

Mükellefler elinde bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile; arşiv malzemesi ise, kurum arşivlerinde 10-14 yıl süre ile saklanır.” denmektedir.

Okul sınıf defteri kaç yıl saklanır?

Okullarımızda desimal dosya sistemine göre oluşturulan dosyalar 2 yılın sonunda arşive kaldırılır. Ve Arşiv malzemelerinin saklama süreleri cetveline göre saklanır. Süresi dolan evraklar ise yok edilir. Bazı evraklar sınıf geçme fdefteri gibi süresiz saklanırlen sınıf ders deferleri ise 1 yıl saklanır.