Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan toplu iş sözleşmesi kaç gün içinde?

MADDE 45- (1) Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin veya ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı ve bu nedenle sözleşmenin hükümsüzlüğü, Bakanlıkça durumun tespitinden itibaren kırk beş gün içinde, ilgililerce veya Bakanlıkça mahkemede dava yolu ile ileri sürülebilir.

Toplu iş görüşmesi ilk toplantı tarihinden itibaren ne kadar sürer?

İşçi sendikası, çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılacak olan ilk toplantıya gelmez veya aynı süre içinde toplu görüşmeye başlamazsa yetkisi düşer. Toplu görüşmenin süresi, ilk toplantı tarihinden itibaren altmış gündür.

Toplu sözleşme kaç gün sürer?

Endüstri ilişkilerinin tarafları olan işçi sendikası ile işveren veya işveren sendikalarının toplu iş sözleşmesi müzakerelerindeki nihai hedefleri masada toplu iş sözleşmesini im- zalamaktır. Bunun için altmış günlük müzakere süreci öngörülmüştür.

İşçi sendikası ile işveren sendikası arasındaki toplu görüşme süresi en fazla kaç gündür?

Çağrının işveren sendikalarına tebliğinden itibaren 15 gün içinde toplu görüşmeye başlanır. Bu süre içinde toplu görüşmeye başlanmazsa veya başlanıp ta anlaşma sağlanamazsa veya uzlaştırma çabaları sonuç vermezse, İşkolu Toplu İş Sözleşmesi Kurulu o iş kolu için grev kararı alabilir.

Yetki belgesi kaç günde hükümsüzdür?

Aynı maddenin 1. fikrasına göre, yasal bir grev kararı karşı tarafa tebliğinden itibaren altmış gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile altı işgünü önce bildirilecek bir tarihte uygulamaya konulabilecektir (2822/37-1). Bu sürelere uyulmaması halinde yetki belgesi hükümsüz hale gelecektir.

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kim verir?

İşveren Tarafı Ehliyet ve Yetki Koşulları Bu maddeye göre, bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyerleri açısından, sendika üyesi olmayan bir işveren ise kendi işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

Alınan grev kararı işverene tebliğinden itibaren kaç gün içinde uygulamaya konabilir?

Madde 37 – Grev ve lokavt kararı, karşı tarafa tebliğinden itibaren altmış gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile altı işgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir. Karşı tarafa tebliğ edilmek üzere süresi içinde notere ve görevli makama tevdi edilmeyen grev ve lokavt kararları uygulanamaz.

Grevden sonra ne olur?

Grev kararının alınmasından sonra taraflar arasında anlaşma yapılabilir. Eğer anlaşma olmaz ve 60 gün içerisinde grev kararı uygulamaya geçirilmezse sendikanın yetkisi düşer.

Toplu iş sözleşmesi kaç ay sürer?

Toplu iş sözleşmesi en az 1 ve en çok 3 yıl süreli olarak yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez.

Toplu iş sözleşme yasal süreci nasıl bir yol izler?

Taraflardan biri, yetki belgesinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır. Uyuşmazlık yazısını alan görevli makam altı iş günü içinde bir arabulucu görevlendirir. Arabulucu, tarafların anlaşmasını sağlarsa toplu iş sözleşmesi, taraf temsilcilerince imzalanır.

Sendikaları kim fesheder?

(4) Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir.

Toplu iş sözleşmeleri ne kadar uzatılabilir?